Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Magehoggje

Tømmerstokker som er hogd ovale.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Magetelgd

Tømmerstokker som er hogd ovale.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mal

Flat modell i full målestokk som gir omrisset til en ting som skal lages.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Maler

Maleren maler byggene utvendig og innvendig og utfører dekorative arbeider.
Kilde: BoligABC

Malingssystem

Består vanligvis av ulike produkttyper i et bestemt antall strøk påført i planlagt rekkefølge og filmtykkelse, og med spesifiserte tidsintervaller mellom strøkene.
Kilde: BoligABC

Malme

Harpiksholdig kjerneved

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Malment virke

Trevirke hvor malmen fyller hele tverrsnittet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mansardetasje

Etasjen innenfor den nederste takflaten i et mansardtak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mansardsperre

Saks i nederste takflate i mansardtak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mansardtak

Utoverknekket tak

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen. Ill: Lars Hammarlin, Svenska Bygnadsvårdforeningen

Marabein

Beina i en hest (B).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Margside

(A) Den side av bord som vender mot margen. (B) Flatside/ rettside som var vendt mot treets marg.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Margsprenge, margkløyving

Banke inn kiler i overkant av stokk like etter hogst for å få en kontrollert sprekking av stokken.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Markhull

Markhull er hull eller ganger i planker og bord som skyldes larver eller insekter.

Kilde: Treteknologi

Marmor

Lys kalkrik bergart
Kilde: BoligABC

Marmorering

Malemetode. Hensikten er å etterligne utseendet av polert marmor eller andre dekorative steinsorter.

Kilde: BoligABC

Massivtre

Massivtre har sin opprinnelse fra Canada. I begynnelsen av 1970 årene var det stort behov for etablering av nye og rehabilitering av eldre broer og man begynte å ta i bruk prinsippet med tverrspente brodekker. Et tverrspent brodekke er i prinsippet planker på høykant som er lagt inntil hverandre og føyd sammen med gjennomgående stålstag. På 1990 tallet ble denne teknologien tatt i bruk i Norden og det er bygget flere broer etter dette prinsippet. Brodekkene er senere utviklet til bygningselementer som er miljøeffektive og rasjonelle konstruksjonssystemer.
Kilde: BoligABC

Massivvegg

En vegg uten hulrom. Den kan være av tre, betong, murstein, stampet jord, torv, halm og lignende.
Kilde: BoligABC

Mattsliping

Sliping av overflaten på et malings- eller lakksjikt ved hjelp av slipemidler for å oppnå en jevn, matt overflate.
Kilde: BoligABC

Meddra

Fasongskjære et trestykke så det passer nøyaktig til en profil som ikke er rett.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Meddrag

(A) se meddragsnål. (B) Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Meddragshøvel

Se mosefarkniv.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Meddragsnål

Verkøty til å overføre en stokks profil det neste stokk i en laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Medfar

Tilpasset fuge mellom to stokker i laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Medfarkniv

Se mosefarkniv.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Medhugelaft

Laft hvor stokkene hugges sammen etter hele lengden.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Meldeplikt

Kultminneloven pålegger alle som finner ukjente fornminner eller løsfunn å melde fra til fylkeskommunen, evt. politiet. Innlevering av løsfunn eller melding om ukjente fornminner utløser ikke undersøkelsesplikt hvis ikke funnet er gjort under gravearbeid, bygging eller lignende. Det utløser da heller ikke utgravning
Kilde: Odda kommune

Mellomrøst

Røstene inne i huset, dvs. de som står mellom gavlrøstene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mellomstrøk

eller over et tidligere malingsstrøk.Det gir bedret vedheft og danner basis for toppstrøket.
Kilde: BoligABC

Mellomtak

Nedforet himling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mesani

Se knevegg (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mesanibukk

Se knebukk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mesanifot

Sperrefoten pluss tangen i en knebukk
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mesanihøyde

Høyden på en knevegg (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Metamorf bergart

Omdannet bergart. Alltid hardere enn utgangspunktet.
Kilde: BoligABC

Meterfot

Lengdemål for skurlast. 1 meterfot = 1/3 m. Senere erstattet av nyfot = 0,3 m.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Midlertidig fredning

Når et kulturminne trues av inngrep før det er etablert et formelt vern, kan det foretas midlertidig fredning i påvente av at spørsmålet om en eventuell fredning avklares. Fylkeskommunene og Riksantikvaren har myndighet til å foreta midlertidig fredning.
Kilde: Odda kommune

Midtmast

Se konge.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Midtpost

Loddrett, fast stolpe midt i tofags eller flerfags vindu.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Miljøovervåkning

En systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare metoder, som baserere seg på hypoteser om sammenhengen mellom årsak-virkning. Overvåkningen omfatter både påvirkning, effekter og miljøtilstand. Målet er å dokumentere miljøtilstanden og utviklingen av denne.
Kilde: Riksantikvaren

Miljøverdi

Angir om objektet er i en miljømessig sammenheng. Omfatter også kulturminner som står i tematisk eller funksjonell sammenheng med hverandre, eks. bygninger sett i sammenheng med utmark, steingarder, beplantning etc.
Kilde: Odda kommune

Mineralblått

Framkommer ved at pariserblått tilsettes opp til 87% tungspat. Resultatet blir et rimeligere pigment.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Mineralittpuss

En utvendig dekorativ puss som inneholder knuste og finmalte mineraler. Anvendt i Norge fra midten av 1920-tallet.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Moddåfar

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Modernisme

Den "moderne" kunst og arkitektur som oppsto like etter århundreskiftet 1900 og var dominerende i 1920 - 30 årene.

Kilde: BoligABC

Mollbenk

Kiste av trestokker langs yttervegger. Fyllt med jord og/eller einerkvist som isolasjon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Monumentalbygg

Bygg som fremhever seg i landskapet, tettsteder og byer. Det kan være offentlige bygg, kirker, kulturhus, rådhus eller lignende.
Kilde: BoligABC

Mosefarkniv

Skjærestål til å lage medfar med.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mosefelle

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mosegrop

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mot

Sammenfelling av bord eller stokker etter langsidene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mur

(A) Murvegg. (B) Peis og pipe.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Murer

Mureren bygger murhus og peiser og legger fliser på vegger og gulv.
Kilde: BoligABC

Murhammer

Murhammer brukes til å hogge til stein som brukes i murer, peiser osv.
Kilde: BoligABC

Murkost

Murkosten brukes til kostrapping, vanning og rengjøring av verktøy.
Kilde: BoligABC

Murrem

Rem som er lagt på en murkrone eller en murkonsoll til trykkfordeling og feste av bjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Murskje

Murskje brukes til oppføring av murer, peiser og lignende, det vil si å legge mørtel på murstein eller blokker av forskjellig typer.
Kilde: BoligABC

Mushylle

Sviller under bygnig, som er bredere enn stolpene som bærer bygningen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Møne

Skjæring mellom to skrå takflater. Se fasader
Kilde: BoligABC

Møne

Øverste skjæringslinje mellom takflater.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønedrager

Drager plassert under møne som understøttelse for sperrer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønehøyde

Høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. mønehøyden måles i forhold til gjennomsnittnivået for planert terreng rundt bygningen, hvis ikke annet er bestemt. Se fader.
Kilde: BoligABC

Mønekam

Bord plassert på høykant langs mønet til feste for mønepanner.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønekjøl

Kantstilt, ofte ornamentert, planke eller bord som er festet oppå og langs mønet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønekuv

Den kurven som er bygd inn i mønet. Vi regner det ikke som mønekuv når huset skyter rygg pga. setninger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønestiver

Skråstiver fra gavlvegg og opp på mønedrager.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønestong

Se mønsås.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønesvill

Svill plassert på topp av takstol under mønet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Møningshetta

Se gauken.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønsås

Ås som ligger oppunder mønet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønsås/takbjelke

Den øverste bærebjelken som ligger under taket fra gavl til gavl. Se knevegg.
Kilde: BoligABC

Mønsåsgraut

Festlig lag når mønsåsen var reist på nybygg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mønsåstak

Tak som bare har en ås, mønsåsen. Det er i prinsippet et kombinert ås/sperre-tak, selv om sperrene av og til ikke er der.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Mørtel

Blanding av bindemidler, sand og vann, samt andre tilslagsmaterialer. Brukes til å binde sammen steinene i et murverk.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Mørtel

I betongteknologien en forkortelse for uttrykket sementmørtel. Innen mur- og pussfaget brukes uttrykket mørtel i langt videre betydning. (NS 427.A5). Se også merknad under betong.
Kilde: Eldar Juliebø

Mørtel

Mørtel består av bindemidler, sand, vann og eventuelle tilsetningsstoffer. Mørtelen brukes ved muring til å binde steinene sammen og til pussing av overflaten.
Kilde: BoligABC

Møsja

Legge mos i mosefaret i laftevegger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Måfar

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Målsbord

Renskårne bord av større dimensjoner. 32 mm x 200-225 mm.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Måssåfitte

Innhakk i stokk i åslaftet, for å få en spalte som kan fylles med mose, for tetting.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Måsåfar

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen