Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fag

Del av vindu som begrenses av karm, post eller losholt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fagarbeider

En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæring og praksis har avlagt og bestått fagprøven i et fag. Se svenn.
Kilde: BoligABC

Fagbrev

Dokument som viser at en person har avlagt og bestått fagprøven. Se fagprøve.
Kilde: BoligABC

Fagprøve

Den praktiske prøven som avlegges for å få fagbrev som anleggsgartner
Kilde: BoligABC

Fagverk

Åpent byggverk satt sammen av staver slik at lastene opptas i byggverket som strekk eller trykk i stavene. Moderne takbind er flate fagverk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fagverksbinder

Fagverk hvor overgurter og undergurt danner sperrebind i saltak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fakk

Rommet mellom to stendere eller to bjelker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Falming

Utilsiktet endring av fargen på en overflate.
Kilde: BoligABC

Fals

(A) Bordkantavskråning som ikke dekker hele bordkantens bredde. (B) Skjøting av materialer på langside eller kortside ved blading.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fargebestandighet

En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge under forskjellige påkjenninger.
Kilde: BoligABC

Fargelære

Læren om farger, f eks hvilke farger (blomster og busker) som passer sammen.
Kilde: BoligABC

Farved

Farved ble kløyvet av rundstokk og flatt-telgjet med øks. Farved ble brukt som over/underliggere ved taktekking, sammen med flere lag never og torvtak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fasader

Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.
Kilde: BoligABC

Fast kulturminne

Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Funn av gjenstander inngår som deler av et fast kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller under vann.
Kilde: Riksantikvaren

Faste kulturminner

Med faste kulturminner menes stedbundne, markfaste kulturminner, til forskjell fra løse kulturminner, som er gjenstander
Kilde: Odda kommune

Femtungsrøst

Takfall hvor mønehøyden målt fra raftet er 1/5 av husbredden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ferdigattest

Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for sitt ansvar overfor myndighetene.
Kilde: BoligABC

Ferdigbetong

Betong som leveres i fersk tilstand av en person eller en organisasjon som ikke er brukeren. I NS-EN 206-1 menes med ferdigbetong også: - Betong fremstilt av brukeren utenfor byggeplassen. - Betong fremstilt på byggeplassen, men ikke av brukeren. (NS-EN 201-1)
Kilde: Eldar Juliebø

Fet betong

Betong med høyt sementinnhold.
Kilde: Eldar Juliebø

Fiberarmering

Tråd- eller stangformede armeringsenheter, vanligvis 10 mm til 60 mm lange. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Fiberarmert betong

Betong som med tilsetning av fiberarmering har fått sin bruddenergi (seighet) vesentlig forøket. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Fiberhelling

Avvik i fiberretningen fra lengderetningen, målt på ytesiden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Findalslaft

Fyrndarslaft, Oldtidslaft. Laft uten kverk hvor laftehalsen sitter i nederste halvdel av stokken. Laftet kan ha kinning enten i underkant eller i overkant.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fingrus

Tidligere benevnelse for tilslag med kornstørrelser mindre enn 8 mm. Se naturlig gradert 0/8 mm tilslag.
Kilde: Eldar Juliebø

Finstoff

Den kornstørrelsesfraksjonen av et tilslag som passerer 0,063 mm-sikten. (NS-EN 12620)
Kilde: Eldar Juliebø

Fint tilslag

Kan komme fra naturlig nedbryting av berg eller grus og/eller fra knusing av stein eller grus eller fra fra bearbeiding av industrielt framstilt tilslag. (NS-EN 12620)
Kilde: Eldar Juliebø

Firbørsta hus

Hus med fire tverrvegger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Firhugget bjelke

Bjelke med tilhugget rektangulært tverrsnitt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Firkant

Trelast med tverrsnitstmål større enn 70 x70 mm, og største side opp til ca 1/3 større enn minste side.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Firskåret bjelke

Sagskåret bjelke med rektangulært tverrsnitt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Firskåret laft

Lafting av vegg hvor stokkene har et firkantet, sagskåret tverrsnitt. Kan ha not og fjær, løsfjær eller dømlinger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fjellfuru

Seinvokst furu til hustømmer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fjerdingsrøst

Takfall hvor mønehøyden målt fra raftet er 1/4 av husbredden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fjorungsrøst

Se fjerdingsrøst.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fjøl

(A) Se tiler (A). (B) Bredt bord.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flask

Et bords bred-side.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flatbøy

Bøyning av en plankes flatsider i lengderetningen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flatrøsta

Huset er flatrøsts når takvinkelen er mindre enn det som er vanlig på stedet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flatsider

Trelastens to brede sider.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flekkmaling

Flekking med maling før siste toppstrøk
Kilde: BoligABC

Flekksparkling

Sparkling som utgjør høyst 1/3 av flaten. Sparkling som utgjør over 1/3 av flaten betraktes som helsparkling.
Kilde: BoligABC

Flis

Se flisspon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flisspon

Tekkemateriale av tre. Høvlet av stokken, i motsetning til håndkløyving. 0,5 cm x 7-12 cam x 40 cm. Legges med omlegg sideveis. Kan legges som dobbelt, tredobbelt eller firedobbelt tekking.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Flygeaske

Fint pulver som hovedsakelig består av runde partikler, og som innehar pozzolane egenskaper, fremstilt ved elektrostatisk eller mekanisk utfelling av støv partikler fra avgassen fra kullfyrte kjeler eller kraftverk. (NS 3086)
Kilde: Eldar Juliebø

Flyndreskje

Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy. Trelast og treproduksjon, Universitetsforlaget
Kilde: BoligABC

Fløt

Bredden på stikker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Forband

Betegner forholdet mellom de loddrette fugene mellom teglsteinene i en teglsteinsmur. Gjennomløpene vertikale fuger gir et svakt murverk og fugene forskyves derfor i forhold til underliggende stein.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Forbindelsesmidler

Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmerforbindere, lim osv.
Kilde: BoligABC

Forblending

Mur som ikke-bærende veggkledning.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Fordakning

Bord eller vannbrett over inngang eller vindu. Vanlighvis forseggjort og montert på knær.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fordelingstømmer

Boks eller bjelker av stor dimensjon som opptar punktlaster og fordeler disse over et større område.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Forhugging

Treskjæring eller annen tilhugging av materiale som gir en dekorativ effekt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Forkrøpping

Profilering rundt et hjørne, for eksempel avslutting av en fordakning ved gjæring inn til veggflate.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fornminne

Kulturminner fra oldtiden og middelalder, før reformasjonen 1537
Kilde: Odda kommune

Forsats

Anleggsflate vinkelrett på trykkretningen i en skråstilt saks-/stavende der denne ligger an mot vertikale eller horisontale konstruksjonsdeler. Kan utføres som enkel eller dobbel forsats.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Forskaling

En forskaling er den formen som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Kilde: BoligABC

Forskalingsdør

Labanldør som i tillegg er panelt på to sider, gjerne med panel i froskjellig mønster.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Forskriftsfredet kulturminne eller kulturmiljø

Betegnelsen brukes om vedtaksfredete bygninger eller anlegg, i statlig eie på fredningstidspunktet, og som er fredet ved forskrift. Fredning av kulturmiljøer skjer alltid ved forskrift.
Kilde: Riksantikvaren

Fot

Lengdemål. 1 fot = 12 tommer. 1 engelsk fot er 305 mm. 1 meterfot er 1/3 m. 1 nyfot er 0,3 m. 1 alenfot er 1/2 alen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fotingsrøst

Takkonstruksjon hvor sperren er låst fast i sperrelunnen, dvs at det er en sperrelunn for hver sperre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fotpanel

Større, sammensatt gulvlist.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fotsag

Se fuss-sag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fotsaks

Saks som står på en sperregrunn.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fotsaksrøst

Se fotingsrøst.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fotstokk

Grunnsvill i stavkirkens yttervegger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fransk lås

Alminnelig lås som i tillegg gis styretapper på under og overside. Kan utføres rett eller skrått.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fredet kulturmiljø

Et kulturmiljø som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares for ettertiden. En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/ endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes ved fredning av kulturmiljøer, er kulturminnrloven og svalbardmiljøloven.
Kilde: Riksantikvaren

Fredet/fredning

Begrepet brukes bare om kulturminner som er fredet av Riksantikvaren etter kulturminneloven.
Kilde: Odda kommune

Frigivning

Automatisk fredede kulturminner kan frigis av Riksantikvaren. Dette gjøres hvis et fornminne ikke vurderes som viktig/unikt, og særlig hvis hensynet til viktige samfunnsinteresser tilsier at det bør fjernes. Fornminner frigis vanligvis gjennom reguleringsplan, og etter høring i Fylkeskommunen.
Kilde: Odda kommune

Fris

Dørfyllings synlig markerte, avsmalende ytterkant.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Frisbord

Horisontalt overgangsbord mellom gesimskasse og stående panel.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Frisk kvist

Kvist so, er fast sammenvokst veden omkring.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Frisplanke

Gulvbord liggende langsetter alle vegger i et rom. Kan også brukes til å dele store gulv i passende felter mht bordlengder.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fuge

Avstand/mellomrom mellom stein lagt som belegg eller i mur.
Kilde: BoligABC

Fuge

Mellomrommet mellom steinene i et murverk. I en teglsteinsmur er disse rette linjer, gjerne horisontale og vertikale. I en natursteinsmur følger de steinenes form.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Fugesand

Fellesbetegnelse på sand eller knust masse brukt til å fylle fugene i steinbelegninger.
Kilde: BoligABC

Fuktighetsinnhold

Vanninnhold uttrykt i prosent av trelastens masse i tørr tilstandFuse. Å kløyve bord på langsFus-sag. Sag til å skjære langs trefibrene. Har en spesiell tanningFuss-sag.Stor gringssag, også kalt fotsag. Navnet skyldes at sagen holdes med begge hender og føres opp og ned mot foten.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Fundament

Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunnen.
Kilde: BoligABC

Fundamentering

Grunnarbeid for underbygging/underlag for f eks beleggingsstein. Lages av telesikre masser, og er viktig for å få et stabilt underlag for steinbelegninger.
Kilde: BoligABC

Funksjonalismen

En stilretning innen arkitektur som oppsto i 1920 -30 årene. Den brøt med den klassiske påvirkningen på byer og bygninger. Byen skulle være åpen med grønne områder, tilgang til sol, lys, luft og bygningene skulle formes ut fra funksjonelle behov uten bruk av dekorasjoner, som klassiske motiver og lignende.
Kilde: BoligABC

Funksjonskrav

Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, byggverk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfredsstille et gitt formål.
Kilde: BoligABC

Funksjonsnedsettelse

Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.
Kilde: BoligABC

Furu - Pinus sylvestris

Furua vokser over store deler av landet. Den går høyere til fjells og lenger mot nord enn grana gjør. Den nordligste furubestanden har vi i Passvikområdet på over 70* nord, men i slike områder er det som rimelig kan være, bare minimal tilvekst. Totalt sett er furuas andel av skogarealet ca 30%. Veden: Furu har en rødbrun kjerneved som skiller seg klart fra den lysere yteveden. Etter oppdeling vil gjerne kjernen mørkne ytterliger, og etter lengre tids lyspåvirkning vil bæde kjerne og yte bli temmelig mørk med en gråbrun tone. Furuveden har et noe høyere harpiksinnhold enn hos gran, men likevel finner vi færre kvaelommer i veden. Egenskaper: Furuvirket er gjennomsnitlig va 10% tyngre enn gran og dermed også tilsvarende sterkere, men variasjonene er for begge såpass store at de i praksis regnes som like sterke. Tørkingen av furu byr ikke på problemer forutsatt riktig tørkeskjema. Ved feilaktige forhold vil den imidlertid ha lett for å få blåvedskader. Krympingen er tilnærmet like stor som for gran. Kjerneved av furu har en svært god, naturlig holdbarhet. Yteveden er lite holdbar, holdbarheten kan økes ved trykkimpregnering. Furutømmer bør ikke lagres utover sommeren uten at det gjøres spesielle foranstaltninger. Furu egner seg relativt dårlig, men i Norge har vi tradisjon for bøying av båtbord.
Kilde: Treteknologi, Treindustriens utdanningssenter

Fylkeskonservator

Verneinstans hos fylkeskommunen som gir faglig assistanse til kommuner og tiltakshavere for å sikre hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Fylkeskonservatoren kan inngi innsigelse mot tiltak og sette i gang fredningsprosessen, mens det er Riksantikvaren som fatter vedtak om fredning.
Kilde: Odda kommune

Førspent spennarmering

Spennarmering hvor stålets kraft overføres til konstruksjonen ved heftspenninger alene. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Føyre

Et tidligere utvendig sår på stammen som har ødelagt kambiet (vekstlaget), og som etter hvert er overvokst. Føye vil omfatte fiberforstyrrelser, innvokst bark, sprekkdannelse, og såret vil være utsatt for soppangrep.
Kilde: Treteknologi

Føyre

Opprinnelig utvendig sår som er overvokst.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen