Kanskje ikke et heldig vindusbytte? Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

Hvorfor du bør beholde de gamle vinduene

Huseiere blir ofte anbefalt å skifte ut vinduene. Men vi fraråder å skifte ut gamle vinduer dersom de ikke har svært dårlig teknisk tilstand. Et gammelt vindu vil med stor sannsynlighet vare lengre enn ett nytt, dersom vi tar godt vare på det. Det er dessuten fullt mulig å oppgradere gamle vinduer slik at de isolerer godt både mot kulde og sjenerende lyd.

Gamle vinduer er en vesentlig del av en bygnings utseende. Det forteller om tidsperioder og estetiske preferanser, om stilhistorie og teknologihistorie. De er en viktig del av det som gir bygningen karakter. Når gamle vinduer skiftes ut med nye forsvinner fin detaljering i treverk og beslag, og ujevnhetene i det gamle glasset blir borte. Skifter man ut gamle vinduer blir den historiske dimensjonen borte - viktige kulturhistoriske verdier går tapt. Normalt bør derfor enhver bygning få beholde de opprinnelige vinduene. Må man bytte ut vinduene, bør de nye vinduene være nøyaktige eller nesten nøyaktige kopier.

Vindu, Drøbak kirke 1776. Foto: Christel E Wigen Grøndahl
Vindu, Drøbak kirke 1776. Foto: Christel E Wigen Grøndahl

Levetid og ressursforbruk

Å skifte ut gamle vinduer med nye er ikke nødvendigvis et riktig miljøtiltak selv om de nye vinduene isolerer noe bedre. Levetiden til nye vinduer anslås til 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer laget av godt trevirke, vil kunne vare i 100 nye år dersom de vedlikeholdes godt. Erfaringen viser at svært mange vinduer kan oppgraderes uten større reparasjonsarbeider. 

Levetiden for et vindu har mye å si både for huseierens økonomi og for miljøbelastningen ved produksjonen. Det er i Danmark gjort sammenligninger mellom et gammalt vindu som oppgraderes med innervindu med energiglass og ulike typer nyproduserte vinduer. Resultatene viser at det renoverte vinduet gir en forsvinnende forurensning sammenlignet med de andre. (Kilde: Vinduers samlede miljøbelastning, Thomas Kampmann og Miljøvurdering av vinduer, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut 2003)

 

Energibruk

Det viktigste forholdet er allikevel energiforbruket mens bygningen er i bruk. Miljøbelastningen i forbindelse med oppgraderingen (nye glass etc) er liten i forhold til miljøbelastningen fra produksjonen av energi i levetida dersom dette ikke er "ren" energi. Resultatet av et miljøregnskap hvor en sammenligner oppgraderte gamle vinduer med de beste blant dagens moderne vinduer for hele levetiden - fra vugge til grav - er helt avhengig av hvilken energikilde en regner med.

Vi bør unngå å bruke fossil brensel og det er et mål å redusere forbruket av elektrisk energi selv om dette i stor grad kommer fra fornybar vannkraft. 

 

Hva lønner seg økomomisk?

For å finne ut hva som lønner seg økonomisk er det mange forhold som må vurderes. Det er ikke tilstrekkelig å sammenligne prisen på billigste fabrikkframstilte vindu med prisen på omfattende restaurering av de gamle vinduene. Prisen på istandsetting avhenger av hvor omfattende vedlikeholdet/istandsettingen av det gamle vinduet blir. For noen vinduer kan det være tilstrekkelig med enkel justering og ny overflatebehandling, for andre kan det være store råteskader som må utbedres. Av og til blir det gjort for grundig istandsettingsarbeid, og dette blir unødig dyrt.  Det er også slik at prisene på slikt arbeid varerier sterkt. Vi anbefaler at det innhentes priser fra flere og gjerne fra håndverkere som holder til utenfor pressområdene. Priser på nye vinduer varierer sterkt avhengig av detaljering. Se eget avsnitt om hvilke krav man bør sette til nye vinduer i gamle hus.

energitap-illustrasjon-lars-hammarlin-svenska-byggnadsvaardsfoereningen.png

Energitap. Illustrasjon:  Lars Hammarlin , Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Hvor mye energi forsvinner ut gjennom vinduene?

Man kan litt forenklet si at for boliger av litt eldre årgang går halve energiforbruket i en bolig med til å dekke varmtvann, husholdningsapparater og til å dekke tap av varme gjennom naturlig ventilasjon. Den andre halvdelen fordeler seg på varmetap gjennom tak, vegger,< vinduer og gulv, med omtrent like mye på hver. I en eldre bygning bygget før 1965 betyr dette at varmetapet fra vinduene står for om lag 15 prosent av energiforbruket. Hvis man forbedrer vinduene kan man kanskje komme ned mot 10 prosent.

 

Hvor gode kan gamle vinduer bli?

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de fungerer svært godt både når det gjelder å isolere mot kulde og mot lyd. Det første og enkleste man kan gjøre er å montere tettelister mellom ramma og karmen. Det er viktig at det innvendige varevinduet tetter godt slik at det ikke trenger varm og fuktig luft ut i mellomrommet fordi da blir det dogg på innsida av yttervinduet. Ta også forsiktig av geriktene rundt vinduet og sørg for god tetting mellom karmen og veggen. Dette kan man spare mye energi på, og trekken reduseres vesentlig.

Slik blir de gamle vinduene energieffektive - rapport fra SINTEF

Hvilket Vindu

Det eldste vinduet er ok, mens det "nye" snart takker for seg. Og så var det estetikken, da ... Foto: Bygg og Bevar

Hva kan du gjøre for å forbedre U-verdien?

Gamle vinduer uten innvendige varerammer isolerer svært dårlig. Har man det, bør man montere innervinduer. Har man allerede innervinduer eller koblede vinduer kan man vurdere å skifte ut glasset i innervinduet til et glass som isolerer bedre. Dersom man bruker energiglass (et enkelt glass med hardt lavemisjonsbelegg) eller energirute (et 2-lags glass som blir holdt sammen av en avstandslist, pålagt mykt lavemisjonsbelegg på det ene glasset og med en isolerende gass i hulrommet mellom glassene) vil man oppnå vesentlige forbedringer. Det er fullt mulig å oppnå enda bedre resultater, men da begynner glasset i innervinduet å bli så tungt at rammen som holder det må gjøres så kraftig at det går utover utseende og størrelsen på lysåpningen. Har du et innervindu med vanlig glass kan du levere innervinduet til en glassmester for å skifte til lavemisjonsglass. Vil du skifte til en 2-lags energirute kan det hende at eksisterende innerrammer ikke er solide eller dype nok. Da kan løsningen være å lage et nytt innervindu. Dette er enkle tiltak, som kan være langt enklere og rimeligere enn å skifte hele vinduet.

 

Nye produkter

En løsning dersom man ikke vil ha ordinære innvendige varevinduer, er å montere glass som hengsles direkte på den ytre ramma uten egen ramme. Dette blir et slags koblet vindu som nesten ikke er synlig. De gamle profilene i ytre ramme synes godt og midtposten blir ikke skjult bak ny ramme. Effekten blir ikke riktig så god som ved bruk av ordinære varerammer, men i praksis kan dette være en svært enkel og rimelig løsning.

 

Støyisolasjon

Gammeldagse vinduer med varevinduer isolerer godt mot støy. God tetting er svært viktig for å oppnå god lydisolasjon. Glassene bør ha ulik tykkelse og avstanden mellom dem bør være størst mulig. Undersøkelser gjort i Danmark viser at tradisjonelle vinduer oppnår nesten samme lydisolering som lyddempende termovinduer allerede ved montering av varevinduer med 4 mm glass. Dersom en bruker glass med lyddempende egenskaper i varevinduet oppnår en verdier som er langt bedre enn moderne konstruksjoner.