BNL MD
#

For bygninger som ikke er fredet

Her kan du søke tilskudd

Det finnes mange statlige, regionale og private stiftelser og fond som gir tilskudd til eiere av bygninger som ikke er fredet. Her finner du en oversikt. Ta også kontakt med din kommune for informasjon om hvilke tilskuddsordninger de tilbyr.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. 

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal:

  • stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv
  • bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
  • støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører

Søknad sendes til: Norsk Kulturminnefond

Les mer

Tilskudd til samisk kulturminnevern

Tilskudd til vedlikehold og istandsetting, men også skjøtsel, sikring og formidling av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Søknaden sendes til: Sametinget

Les mer om tilskudd til samiske kulturminner

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Søknad sendes: Stiftelsen UNI

Norsk Kulturarv: "Ta et tak" - aksjonen

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder, eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift og jakt. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. Det er et kriterie at bygget skal være eldre enn 100 år.

 Les mer

Rydd et kulturminne

Ryddeaksjonen har som mål å bevare kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis, får de også mange andre viktige verdier med på veien.

Satsningsområde: Skjøtsel av kulturminner 

Les mer

Major og advokat Eivind Eckbos legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter, blant annet norsk kunst, kulturliv og kulturvern. 

Søknad sendes til: Eckbos legat

Les mer

Ingeborg og Rode R. Wardenærs legat

Legatets fomål er bevaring og å fremme kulturminner for Øvre Rendal.

Søknad sendes til: Rendalen kommune

Les mer

Ivar Anker Heltzens minnefond

Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet.

Satsningsområde: Å yte støtte til kulturelle tiltak på Helgeland

Søknad sendes til: Rana historielag

Les mer 

Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Vi arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Satsningsområde: Fredete og verneverdige bygg og anlegg i privat eie.

Søknad sendes til: Byantikvaren i Oslo

;
;