#

Tilskudd fra private stiftelser og fond

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Det finnes flere uavhengige stiftelser, fond, legater og ideelle organisasjoner som deler ut midler til arbeid med bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Satsningsområdene og prioritetene varierer mellom de ulike aktørene. 

 Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. 

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal:

  • stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv
  • bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
  • støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører

Satsningsområde: Faste kulturminner

Søknad sendes til:Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.

Les mer

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Søknad sendes: Stiftelsen UNI

Norsk Kulturarv: "Ta et tak" - aksjonen

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder, eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift og jakt. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. Det er et kriterie at bygget skal være eldre enn 100 år.

 Les mer

Rydd et kulturminne

Ryddeaksjonen har som mål å bevare kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis, får de også mange andre viktige verdier med på veien.

Satsningsområde: Skjøtsel av kulturminner 

Les mer

Major og advokat Eivind Eckbos legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter, blant annet norsk kunst, kulturliv og kulturvern. 

Søknad sendes til: Eckbos legat

Les mer

Ingeborg og Rode R. Wardenærs legat

Legatets fomål er bevaring og å fremme kulturminner for Øvre Rendal.

Søknad sendes til: Rendalen kommune

Les mer

Ivar Anker Heltzens minnefond

Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet.

Satsningsområde: Å yte støtte til kulturelle tiltak på Helgeland

Søknad sendes til: Rana historielag

Les mer 

Last ned artikkelen som PdF: Private stiftelse og fond 

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.