BNL MD
#

For bygninger som er fredet

Her kan du søke tilskudd

Er du eier av et fredet anlegg, finner du stedene du kan søke tilskudd fra her. En fredning er den strengeste formen for vern. Enhver endring som går utover ordinært vedlikehold må godkjennes av myndighetene og kan medføre en merkostnad for eieren. Derfor finnes det en rekke støtteordninger  Ta også kontakt med din kommune for informasjon om hvilke tilskuddsordninger de tilbyr.

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer kan søke.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsetting og vedlikehold. Dette gjelder og søknad om tilskudd til konservering av fast inventar.

Søknad sendes til: Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak. For søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer

Hvem kan søke?
Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hva kan du søke om?
Tilskudd til vedlikehold og restaurering, men også skjøtsel, sikring, istandsetting og formidling av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak.

Elvebakken

Den sjøsamiske gården Elvebakken. 

Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak

Målet med ordningen er å sikre et utvalg trehusmiljøer, steinkirker fra middelalderen, og de 28 stavkirkene mot brann.  

Søknad sendes til: 

Trehusmiljø: Fylkeskommunen/Riksantikvaren

Steinkirke:   Fylkeskommunen/Riksantikvaren

Stavkirke:    Fylkeskommunen/Riksantikvaren     

Les mer om brannsikring av stavkirkene

Tilskudd til bygninger, ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537)

Tilskudd til istandsettings-, restaurerings-, sikrings- og formidlingstiltak på prioriterte bygninger, ruiner og anlegg fra middelalderen. Tiltakene skal utføres etter antikvariske retningslinjer fra Riksantikvaren og fylkeskommunen. Det blir også lagt vekt på at tiltakene fremmer utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer.

Søknad sendes til:

Bygninger fra middelalder: Riksantikvaren 

Ruiner og anlegg søknad: Riksantikvaren 

Les mer om bevaringsprogrammet for stavkirkene  

Les mer om tilskudd til ruiner og anlegg fra middelalder  

Tilskudd til konservering av fast inventar

For å få tilskudd til konservering av fast inventar og interiør i fredete bygninger, må disse være omfattet av fredingen. Tiltakene skal dessuten utføres etter antikvariske retningslinjer og i samsvar med Riksantikvaren og fylkeskommunen. 

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Tilskudd til konservering av kirkekunst

Her kan kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirkene få tilskudd til konservering og restaurering av maleri, altertavler/alterskap, prekestoler, døpefonter, skulpturer, tekstiler, kirkesølv og annet inventar i kirken.

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Tilskudd til kulturmiljø og kulturlandskap 

Private eiere og forvaltere av eiendom som er en del av et kulturmiljø eller kulturlandskap som er fredet og særlig verdifullt. 

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Her kan ikke-statlige eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner søke tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold. Du kan også søke om støtte til tiltak som på annen måte sikrer eller dokumenterer tekniske og industrielle kulturminner.

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer om tekniske og industrielle kulturminner 

Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren.

Tilskudd til verdensarv

Eiere og forvaltere av steder som står på Unescos verdensarvliste kan søke tilskudd til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdene.

Søknad sendes til: Riksantikvaren/ Fylkeskommunen/ kommunen

Utsikt Roros

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.

Satsningsområde: Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi.

Søknad sendes til: Kommunen

Les mer

Norsk Kulturarv: "Ta et tak" - aksjonen

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder, eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift og jakt. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. Det er et kriterie at bygget skal være eldre enn 100 år.

 Les mer

;
;