#

Fargerik funksjonalisme i Drammen

Ved å hente frem de opprinnelige fargene og materialene i fasadene til Villa Christoffersen, ønsket eierne å løfte frem arkitekturen i et funkishus hvor formspråket med årene hadde blitt kamuflert bak lag med grå og hvit maling. Samtidig hadde de et ønske om å formidle kunnskap om funksjonalismens fargesetting, og å inspirere til økt bruk av farger i Drammens villabebyggelse. Funkisvillaen fra 1937 har en rik og ekspressiv fargepalett, som man ikke lenger ser mange eksempler på i dag.

På 1930-tallet hadde det i Drammen vokst frem en stor og velstående middelklasse, som levde godt av den økonomiske oppgangen knyttet til byens tømmerfløting og trelastindustri. Disse oppførte eneboliger i tidens mest moderne arkitektoniske stil: funksjonalismen.

Det var mange produktive arkitekter i Drammen som tegnet funksjonalistiske bygg i denne perioden, bl.a. Jarle Bakken, Alf Bugge og Christian Fredrik Arbo. Nils Boye (1901-1976) var arkitekten bak Villa Christoffersen, som også tegnet de fleste av villaene i nabolaget.

Funksjonalismen som stilart hadde allerede vært på mote i Europa siden 1920-tallet.  De unge arkitektene i Drammen fikk sannsynligvis internasjonale impulser fra modernismen i Tyskland, men også fra USA. Byens største funkisarkitekt, Bjarne Thinn Syvertsen, hadde arbeidet i California i starten av sin karriere, og tok med seg inspirasjon derfra. På den måten var det to ulike strømninger som kom til å prege deler av den nye villaarkitekturen i Drammen: 

På Bauhaus-skolen i Tyskland hadde man gått bort fra en tradisjonell bruk av dekor og et historisk formspråk, og ønsket nå å rendyrke de rene formene og fargene i arkitekturen. Primærfarger ble brukt til å fremheve bygningsdelene i en arkitektur som var preget av enkle geometriske former. I tillegg bidro fargene til å gi funkisarkitekturen et særegent estetisk uttrykk hvor form, farge og materialer dannet en helhet.

Felix Nyberg

Felix Nyberg er arkitekt, bygningsantikvar og kulturminnefaglig rådgiver. Han bor i «Villa Christoffersen» - en vernet funkisvilla fra 1937 i Drammen, der han alltid er i gang med store og små restaureringsprosjekt.

I USA var ikke funksjonalismen i like stor grad preget av de sosiale idealene som var grunnlaget for Europas modernistiske boligblokker. I California ga velstand, god plass, og et bilbasert liv opphav til uttrykksfulle modernistiske bungalower, som etter hvert preget store deler av den voksende byen Los Angeles.

En særegen villaarkitektur

På flere steder langs Bragernesåsen i Drammen ble disse to stilidealene knyttet sammen i en særegen villaarkitektur som kombinerte de internasjonale impulsene med tradisjonell norsk byggeskikk. Villaene er i hovedsak bygget av reisverk i tre (2 ½ toms stående lafteplank) på en sokkeletasje av både pusset tegl og betong. Det ble brukt både horisontalt vestlandspanel og vertikalt lektepanel for å skape variasjon og ulike strukturer i fasadene.

Ofte står overetasjene, hvor panelet danner dybde og skyggevirkning, i kontrast til glatte, pussede flater på murveggene i byggenes sokkeletasje. Store balkonger mot sørvest i uttrykksfulle geometriske former, og bruk av forskyvninger og nisjer bryter opp bygningsvolumene. Disse virkemidlene gir også funkisvillaene oppholdssoner med luft og lys og god kontakt til omgivelsene.

Vinduene er ofte utformet som tradisjonelle, sprossede glasspartier mot de tilbaketrukne sonene, som spisestuen og hallen. I den representative dagligstuen er det imidlertid vanlig med store panoramavinduer mot sør. Teknologiske nyvinninger i glassverkene gjorde det mulig å lage glassruter i langt større formater enn tidligere, og de store vinduene uten sprosser var både moderne og representative. Et annet særtrekk er at dørpartiene har et lekent uttrykk med geometrisk mønster, relieffer, og dekorative glassfelter.

Resultat 2

De store glassrutene til balkongen ble forsiktig kittet om på plass. Alle vinduer ble restaurert og malt med grønn linoljefarge slik de var opprinnelig. Ved bruk av en silikatmaling klarte eierne å finne riktig gulnyanse til den murte balkongen, slik at den fikk samme farge som panelet.

Men form var kun én del av arkitekturen: bygget var ikke komplett før det ble fargesatt av arkitekten. Primærfargene rød, gul og blå, kombinert med bl.a. grønn- og bruntoner ble på mange hus brukt til å skape en arkitektonisk helhet.

I dag ligger det fortsatt ca. 100 villaer oppført på 1930-tallet langs Bragernesåsen, på Drammenselvens nordside. Kun et fåtall av disse har beholdt den opprinnelige fargesettingen. Men bygningene er stort sett godt bevart, og funkisvillaene utgjør et av de mest helhetlige funksjonalistiske kulturmiljøene i Norge. Deler av området er tatt med i Riksantikvarens NB-liste, og er vernet i kommunens egen kulturminneplan.

Tilbakeføringen

Da dagens eiere overtok Villa Christoffersen var huset malt i hvitt og grått, både utvendig og innvendig. Det var påfallende hvordan de hvite fasadene gjorde bygningens form vanskelig å lese. Når både grunnmur og overetasjen hadde samme farge opplevdes huset høyt og smalt, og de horisontale linjene i vestlandspanelet var vanskelig å skille fra den pussede sokkeletasjen.

Portrett

Siri og Felix i spisestuen som prydes av en finérhimling med dekorativt listverk. Et typisk element som går igjen i de fleste funkisvillaene i området.

Det store panoramavinduet, som opprinnelig var utført med et 5 mm polert glass, var skiftet ut med noe som de tidligere eierne nok tenkte var "mer funkis": et trefagsvindu med åpningsbare rammer. Ellers var opprinnelige vinduer, dører og andre bygningsdeler stort sett bevart, til de nye eiernes glede.

Før

Da huset ble kjøpt var alt malt hvitt, både vinduer, dører og murrelieff. Det store panoramavinduet i front var erstattet av et tre-fagsvindu.

Det første prosjektet som ble satt i gang, var å tilbakeføre det store panoramavinduet mot sør. Dette ville gjenskape det karakteristiske fasademotivet, og samtidig gi bedre utsyn og lysinnslipp i stuen. Eierne prosjekterte selv vinduet etter tidsriktige vindusdetaljer og fikk en dyktig vindussnekker til å bygge en fast karm av malmfuru, og sette inn en hel glassrute i opprinnelig størrelse.

Neste steg i tilbakeføringen var å male om panelet på huset. Siste gang huset hadde blitt malt, var det brukt en plastbasert maling som hadde dårlig vedheft på det høvlede panelet. Store flak av malingen hadde begynt å flasse av, og det var fuktoppsamling bak feltene der malingen satt dårlig. Det ble besluttet å skrape ned all eksisterende maling ved hjelp av varmelampe, for å male det opp igjen med tradisjonell linoljemaling.

Prosess 0

Bak lagene med flassende maling kom den opprinnelige gulfargen frem. Det ble malt opp et prøvefelt med en tilsvarende solgul farge, men som opplevdes litt mindre «skitten» enn det 1930-tallsfargene som regel var.

Eierne var fra starten av fast bestemt på at panelet i overetasjen igjen skulle få en tidstypisk farge fra funksjonalismens fargekart. De laget fargetrapper og utførte prøveskrapinger på panel og vinduer, og bak mange lag maling kom en sterk solgul farge frem som det innerste laget på panelet. I tillegg oppdaget de at vinduene hadde vært mørkegrønne, at hovedinngangsdøren hadde vært brun, et rødt vindfang til kjøkkeninngangen, og en lys blå himling over den store balkongen.

Her var det ingen tvil – mye av den funksjonalistiske fargeskalaen var representert i husets fasader, og det ville være en spennende oppgave å sette sammen alle de opprinnelige fargene igjen.

Inngangsdor

Den inntrukkene kjøkkeninngangen på baksiden av huset

Inngangsparti Farger

Deler av vegger inne, for eksempel inne i en loggia, veranda eller et inngangsparti fikk en sterk kontrastfarge. Som regel skarp blå, eller varm rød. Foto: Felix Nyberg

Samtidig var det tydelig at også den pussede sokkeletasjen hadde behov for utbedring. Også her kunne man skimte at det var brukt farger bak flassende moderne murmaling. Sokkeletasjen var opprinnelig pusset med en kalkpuss, men var preget av flekkvis reparasjoner og overmalinger gjennom årene. Både sementreparasjoner, og en blanding av murmaling og plastmaling var å se, og i tillegg en del puss som løsnet fra murverket.

Eierne fikk en håndverker som er ekspert på historisk murverk å vise dem hvordan sokkeletasjens pussede fasader kunne repareres skånsomt og etter tradisjonelle metoder som er i tråd med husets byggemåte. De ulike malingssjiktene ble forsiktig hakket bort for hånd med hjelp av øks (!). På den måten ble den opprinnelige overflaten av kalkpuss frilagt og løse partier av murpussen ble hugget vekk.

Prosess 3

En hydraulisk kalkmørtel ble brukt for å reparere sår etter løs puss, og etterpå ble hele sokkeletasjen slemmet med varmlesket kalk. Slemmingen gjorde at murfasadene fikk en homogen, slett og mineralsk overflate som ga god vedheft for kalkmaling.

Sokkeletasjens fasader ble til sist kalkmalt med en kremhvit farge. Fjerning av murmaling med øks hadde også eksponert flere partier som opprinnelige var malt i rød farge. Ved hovedinngangen var det både horisontale relieff i muren og vertikale omramminger som fremhevet inngangspartiet. Disse ble malt opp igjen med rød kalkmaling.

Prosess 7 (1)
Prosess 6

Det særegne inngangspartiet som fremheves med bruk av farge, ble igjen synlig etter å ha vært gjemt i årtier bak mange lag med maling.

Resultatet

Arbeidet med fasaden tok tre år, og var nøye planlagt. Det første året ble panelet skrapt ned og malt. Dette krevde stillaser og en større IR-lampe montert på skinner, og arbeidet ble utført av innleide håndverkere. Alle opprinnelige vinduer ble samtidig satt i stand av eierne selv, med bruk av tradisjonelle linoljeprodukter.

Resultat Inngang
6 1
6 2
6 3

Arbeidet ble støttet av både Kulturminnefondet og Buskerud fylkeskommune. Fortidsminneforeningen ga også støtte (gjennom ordningen Kulturminner for Alle) til å engasjere en ekspert på historisk murverk til å vise eierne og et titall inviterte naboer hvordan man arbeider med kalkmørtel. Dette ga flere huseiere i nabolaget kunnskap om skånsom istandsetting av sine egne funkisvillaer, og innsikt i tradisjonelle håndverksmetoder.

Noe av argumentasjonen i søknaden til Kulturminnefondet var at prosjektet kunne inspirere til økt fargebruk i området og spre kunnskap om funksjonalismens fargesetting. Etter ferdigstillelsen har flere av områdets villaer blitt malt om i tidsriktige kulører, og ut fra naboenes tilbakemeldinger er det sannsynlig at tilbakeføringen av Villa Christoffersen har vært til inspirasjon. Det ble også skrevet en artikkel om restaureringen i lokalavisen, som fikk mye oppmerksomhet.

0 2

Resultatet av fasadearbeidene på Villa Christoffersen er en svært fargerik og vakker funkisvilla - et gult smykke foran den grønne Bragernesåsen, som er synlig fra flere deler av Drammen sentrum. Med fargesettingen fikk villaen igjen tilbake sitt helhetlige arkitektoniske uttrykk – der fargene er like viktige som formene, akkurat som funksjonalismens arkitekter tenkte for snart 100 år siden.

;
;