BNL MD
#

Utviklingsstipend i tradisjonshåndverk

Jobber du med tradisjonshåndverk innen bygnings- og fartøyvern i Agder fylke? Da har du mulighet til å søke et utviklingsstipend på 50 000,-

Stipendet skal fremme utvikling i tradisjonshåndverk innen bygningsvern og fartøyvern i Agder. Formålet er å øke kompetanse innen antikvarisk restaurering og ivaretakelse av immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre håndverkstradisjoner.

Stipendet skal skape stolthet og oppmerksomhet om den sentrale rollen tradisjonelle håndverkere har i å ta vare på kulturminner og videreføre den immaterielle kulturarven til fremtidige generasjoner.

Profesjonelle håndverkere i tradisjonelle håndverksfag innen bygnings- og fartøyvern, som bor og har sitt virke i Agder, kan søke. Dette inkluderer folk som arbeider med:

  • tradisjonshåndverk
  • verktøymaking knyttet til eldre håndverksteknikker
  • dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innen bygnings- og fartøyvern
  • kortreist materialproduksjon

Det er krav om minimum fullført videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant arbeidserfaring. Bare enkeltpersoner kan søke.

Kompetansebygging av tradisjonshåndverkere i konkurranseutsatte håndverksbedrifter vil bli prioritert. Museumshåndverkere tilsatt i regionale museum som i hovedsak er offentlig finansiert kan også søke.

Stipendet skal gi profesjonelle håndverkere mulighet til utvikling gjennom kompetansehevende tiltak. Dette kan være arbeid med dokumentasjon av eldre håndverksteknikker, dekking av utgifter knyttet til utprøving av teknikker eller kurs og opplæring (inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt). 

Stipend vil bli prioritert til tradisjonshåndverkere som vil bruke stipendet i sammenheng med konkrete istandsettingstiltak på verna eller fredete kulturminner. I tillegg blir følgende vektlagt:

  • dokumentert evne til å arbeide målrettet over tid
  • faglig kompetanse
  • deling av kompetanse og kunnskap med andre
  • ivaretaking av immateriell kulturarv

Det gis ikke stipend til gjennomføring av offentlig godkjent utdanning som gir rett til studielån.

Etter gjennomført stipendperiode må det innen 3 måneder sendes inn en rapport. Rapporten skal vise hvordan stipendet er brukt og hvilke resultat mottakeren har oppnådd i perioden.

Stipendet kan kreves tilbakebetalt om stipendmottaker ikke kan dokumentere at det er brukt i henhold til gitte vilkår i tildelingsbrevet.

Søknadsfrist er 1. april 2022. Skriftlig søknad sendes til Agder fylkeskommune.

Søknaden merkes: Søknad om utviklingsstipend i tradisjonshåndverk.

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til og når stipendperioden tenkes gjennomført. Legg ved lyd- og/eller filmfiler hvis det er relevant.

Les mer om retningslinjene for utviklingsstipend

;
;