Estetisk veileder - Tynset

Røesgrenda og Krullhaugen

Tynset kommune ønsket å utarbeide en estetisk veileder i forbindelse med utviklingen av to nye boligområder i kommunen: Røesgrenda i Tylldalen og Krullhaugen på Kvikne.

BYGGESKIKK OG OMGIVELSESKVALITET


De bygde omgivelsene rundt oss påvirker oss følelsesmessig og sosialt. Noen steder opplever vi som gode og trygge, andre som fiendtlige og
kalde. De fysiske omgivelsene skaper rammer for menneskers sosiale liv, og den estetiske utformingen av bygninger og bygningsmiljøer er derfor svært viktig. Å skape gode rom og møteplasser for folk handler i stor grad om god byggeskikk og høy estetisk kvalitet.

Byggeskikk er et begrep det knyttes flere ulike betydninger til. Når det gjelder den nøytralt beskrivende bruken av ordet, brukes byggeskikk i denne veilederen om det som faktisk bygges, der bygninger som bygges i samme tid og på samme sted har gjenkjennelige fellestrekk. Begrepet brukes også ofte som vurdering av bygninger som gode eller dårlige. God byggeskikk handler ikke om nostalgisk kopiering av tradisjonell byggemåte, men om å bruke fortidens erfaringer og nåtidens muligheter til å møte fremtidens forventninger.

Husbanken definerer god byggeskikk slik:
«En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet.»

Estetikk er i denne sammenhengen knyttet til de visuelle kvalitetene i byggverk og fysiske omgivelser. Estetisk kvalitet er noe vi opplever som vakkert gjennom våre sanser og følelser, og er helt avgjørende for at et sted skal oppleves som attraktivt. Gjennom kvalitet i de bygde omgivelser og tilrettelegging for ulik type aktivitet i nærområdet utvikles et godt sted. Et trivelig nabolag med møteplasser som innbyr til å slå seg ned gjør at disse rommene brukes, og mennesker treffes og utvikler samfunnet og fellesskapet. Vi bruker mye tid og penger på å få det fint i eget hus, og det er ikke bare fordi vi liker å ha det trivelig, men også fordi det gir oss en følelse av tilhørighet og trygghet. På samme måte har vi et behov for å høre til i en større sammenheng. Derfor er det viktig å tenke på helheten når man planlegger ny bebyggelse.

VEILEDERENS MÅL OG HENSIKT
Denne veilederen skal primært være et verktøy for utbyggere og byggesaksbehandlere i Tynset kommune. Den skal være til hjelp og inspirasjon til å utforme gode boliger og boligområder som spiller på lag med omgivelsene, og som skaper rammer for gode liv. Veilederen vil oppfordre til å dyrke stedets egenart, ta vare på kvalitetene i omgivelsene og utnytte potensialet som finnes på stedet, og den vil
drøfte det sosiale aspektet ved boligbygging. Ved å skape gode boligområder med grunnlag for trygghet, trivsel og tilhørighet, vil man gjøre det attraktivt å bo.

Last ned Pdf: HER VIL JEG BO Estetisk veileder for Røesgrenda og Krullhaugen, Tynset

Estetisk veileder_lav kvalitet Tynset-1.jpg