BNL MD

Orkdal

Byggeskikkveileder for boliger i Orkdal kommune

Byggeskikkveilederen skal gjelde hele Orkdal kommune og har fokus på BOLIGEN som byggverk.

Byggeskikken er ikke bare fasadene- det fysiske ytre og utseende. God byggeskikk påvirkes av boligens innhold- gjennomtenkt og prioritert areal- og romprogram, kvalitet i planløsning med funksjonalitet og fleksibilitet, universell utforming og miljø- og energivennlig materialbruk og detaljering.

Fredete og bevaringsverdige bygninger, anlegg og områder skal behandles og utformes etter antikvariske prinsipper. Vi foreslår at det også gjelder verdifulle bygninger, anlegg og områder fra nyere tid, helt opp til idag. Det vil kunne knytte seg til tidsepoker hvor det har skjedd store endringer i Orkdal kommune, som industrivirksomheten i 1910, 1950, 1970 og 2010. Det vil gjelde boligbebyggelse som den tradisjonelle trønderlåna til tidstypiske ferdighus.

Byggeskikken er i kontinuerlig utvikling, påvirket av internasjonale, nasjonale, regionale og lokale trender. En byggeskikkveileder, et aktiv hjelpemiddel som virker, må ajourføres jevnlig.

Last ned: Byggeskikkveileder for boliger i Orkdal kommune

Orkdal byggeskikksveileder-1.jpg
;
;