BNL MD

Kulturminner og kulturmiljøer i Nes kommune

Dette er den første kulturminneplanen til Nes kommune. Kommunen har vært preget av næring og bosetting knyttet til naturgitte forhold som skogen, jorda og elva. Disse premissene speiler i stor grad utvalget av kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen. 

Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem.

Last ned Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes kommune

Nes kommune kulturminneplan.JPG
;
;