Kulturminner og kulturmiljøer

Plan- og bygningsloven

Dette er en veileder om plan-og bygningsloven og dens bruk som verktøy i forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, særlig innrettet mot kommunenes arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Veiledningen omfatter også informasjonsgrunnlaget, overordnede nasjonale mål og retningslinjer og vernelovgivningen.

Stikkord til innholdet i rapporten er:

Kulturminneforvaltning, kulturminnevern, plan- og bygningsloven, arealplanlegging, fylkesplan, kommuneplan,
kommunedelplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, konsekvensutredning, byggesaksbehandling, planprosess,
dispensasjon, databaser, registre, analysemetoder, offentlige publikasjoner (stortingsmeldinger),
rikspolitiske retningslinjer, kulturminneloven, naturvernloven.

Last ned Riksantikvarens rapport: Kulturminner og kulturmiljøer, plan- og bygningsloven

Kulturminner_kulturmiljø Modum-1.jpg