Forvaltning av museumsbygninger

Kulturhistoriske bygninger er en sentral del av museenes
samlinger. Rundt 5 000 kulturhistoriske bygninger og anlegg gir et bredt grunnlag for kunnskap, utvikling av kompetanse og formidling. Bygningene er arenaer for lange historiske utviklingstrekk, med ulike teknikker og tradisjoner lokalt og regionalt.

Kulturhistoriske bygninger er en sentral del av museenes
samlinger. Rundt 5 000 kulturhistoriske bygninger og anlegg gir et bredt grunnlag for kunnskap, utvikling av kompetanse og formidling. Bygningene er arenaer for lange historiske utviklingstrekk, med ulike teknikker og tradisjoner lokalt og regionalt.

Kulturrådet gjennomførte i 2013-14 et prosjekt om
bygningsvern i museene, der Siv Leden ble engasjert i
en prosjektstilling. Siv er utdannet sivilarkitekt og har
arbeidet med Riksantikvarens fredningsgjennomgang.
Hun arbeider i dag i NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.

Et hovedmål for prosjektet var å se nærmere på museenes håndtering av de kulturhistoriske bygningene, med vekt på prioritering. Et resultat av prosjektet var at Kulturrådet i 2014 ga ut publikasjonen Prioritering i bygningssamlinger. Ambisjonen med Prioritering i bygningssamlinger var primært å belyse spørsmålet om hvilke bygninger museet skal forvalte, og hvilke prinsipper og metoder som bør ligge til grunn for vurderingene. Publikasjonen har gitt utgangspunkt for viktige
Forord prosjekter ved flere museer, og er et sentralt element i
Kulturrådets program for samlingsforvaltning 2015-17.

Kulturrådet erfarte i arbeidet med Prioritering i bygningssamlinger at det var behov for en kortfattet og oversiktlig publikasjon om hvordan museene skal forvalte bygningene. På bakgrunn av kunnskap og erfaringer fra Kulturrådets prosjekt 2013-14 fikk derfor Siv Leden oppdraget med utforming av foreliggende publikasjon. Målsettingen har vært en praktisk håndbok med prinsipper, metoder og anbefalinger for bedre bevaring og istandsetting av museenes kulturhistoriske bygninger, som grunnlag for økt kunnskap og
bedre formidling.

Siv Leden har i prosessen hatt dialog med museumsmiljøer
og NIKU, og publikasjonen er utarbeidet i samarbeid med Kulturrådets museumsseksjon. Kulturrådet mener foreliggende håndbok gir et godt grunnlag for styrket bygningsvern ved museene, og vi takker Siv Leden for et verdifullt arbeid og samarbeid.

 

Last ned veilederen her!