#

Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur

Veileder for eiere og beboere

Dagens krav til utslippsreduksjon, energieffektivisering og komfort går ikke alltid overens med hensyn til verneverdier, bygningsfysiske prinsipper eller opprinnelig materialbruk i eldre bygårder. Det er klima- og miljøvennlig å oppgradere og vedlikeholde de gamle bygårdene i mur hvis det gjøres på bygningenes premisser.

Mange av våre store byer preges fortsatt av en kraftig utbygging mot slutten av 1800-tallet. I denne perioden var det murtvang, og det ble bygget store mengder boliger i form av bygårder i mur. Disse bygningene gjenspeiler en viktig periode i byutviklingen i Norge generelt, og Oslo spesielt. Denne eldre bygningsmassen representerer en tilknytning til vår felles historie, er identitetsskapende og gir kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. Det er derfor viktig for samfunnet at disse bygningsmiljøene vedlikeholdes og at deres påvirkning på bymiljøet videreføres.

Dagens krav til utslippsreduksjon, energieffektivisering og komfort går ikke alltid overens med hensyn til verneverdier, bygningsfysiske prinsipper eller opprinnelig materialbruk i disse bygningene. Det er klima- og miljøvennlig å oppgradere og vedlikeholde de gamle bygårdene i mur hvis det gjøres på bygningenes premisser. Restaurering, oppgradering, vedlikehold og energieffektivisering av gamle bygninger er omfattende prosesser som forutsetter inngående kunnskap. Informasjon, standarder og tilskuddsordninger er vanligvis laget med tanke på nyere bygninger med andre tekniske løsninger og materialer som ikke passer for de gamle murgårdene. I tillegg krever vedlikehold og oppgradering av bygårdene at beboerne i leilighetene må samarbeide og fatte beslutninger i fellesskap, noe som gir andre utfordringer enn for småhus med enklere eierformer.

Det finnes allerede en stor mengde informasjonsmateriell om vedlikehold og restaurering av gamle bygninger hos forskjellige aktører og interessegrupper. Ambisjonen er at veilederen skal være konkret, gjøre det lettere å finne relevant informasjon og gi en lettfattelig og enkel oversikt over problemstillinger knyttet til klimavennlig vedlikehold og oppgradering. Veilederen gir forslag til tiltak og henvisninger hvis man ønsker å fordype seg i forskjellige temaområder. Den er utviklet i prosjektet CulClim, som et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Les rapporten her

forside klimavennlig oppgradering av bygårder.JPG