BNL MD
#

Stadig flere vil sette i stand gamle hus

Antallet som ønsker å sette i stand sine kulturmiljøer har økt kraftig i 2021. Kulturminnefondet har så langt i år fått 50 prosent flere søknader enn på samme tid i fjor.

Hittil er det søkt om 455 millioner kroner til 1.572 prosjekter, mot 329 millioner kroner til 1.234 tiltak i hele 2020. Direktør Simen Bjørgen sier det kan være mange årsaker til økningen og en sammensatt forklaring:

 

Kulturminnefondet har jobbet for å gjøre tilskuddsordningen bedre kjent gjennom endrede og mer effektive arbeidsformer, som digitale søknadsseminarer og digitale befaringer med kulturmiljøeiere.

Nye digitale samarbeidsflater har akselerert på grunn av pandemien, og Kulturminnefondet antar at eiernes disponering av tid og privatøkonomi har endret seg i denne perioden.

– Det er derfor nærliggende at pandemien har vært en medvirkende årsak til utviklingen. Samtidig kan også regionreformen, med overføring av flere oppgaver på kulturmiljøfeltet til fylkene, ha medvirket til den økte søknadsmengden, sier Bjørgen.

 

Gir ringvirkninger

Kulturminnefondets rammer ble økt med 16 millioner kroner i revidert statsbudsjett, og med det ble kuttet som ble gjort i statsbudsjettet for 2021 reversert. Kulturminnefondet har i år 136 millioner kroner, som er en rekordstor pott til utdeling, men behovet – og dermed samfunnsnytten – er langt større:

– Alle tilsagn fra Kulturminnefondet generer samfunnsnytte gjennom sysselsetting, næringsutvikling og økonomisk aktivitet over hele landet, forteller Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Hver tildelte krone fra Kulturminnefondet kan ganges med tre kroner og femti øre for å finne den egentlige verdien, gjennom eiere som bidrar med egne midler og arbeidsinnsats, lokalt næringsliv som får oppdrag og staten skatteinntekter. Eierne sitter igjen med et berget kulturminne som tas i bruk som bolig, til næring eller sikres for fremtidige generasjoner. Beregningen kommer fra en tidligere undersøkelse fra Menon Economics.

Søknader hittil i 2021:

Fylke  Antall søknader  Søknadsbeløp  Tilsagnsbeløp 
Troms og Finnmark  66  13 560  4 393 
Nordland  81  25 407  5 504 
Trøndelag  132  34 115  7 457 
Møre og Romsdal  90  23 208  8 995 
Vestland  261  73 645  15 471 
Rogaland  112  33 138  4 652 
Agder  147  28 531  9 573 
Vestfold og Telemark  98  30 858  5 572 
Innlandet  262  75 801  13 446 
Viken  230  73 837  10 100 
Oslo  93  45 951  8 794 
Sum   1 572  455 056  93 957 
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.

;
;