#

Tilskudd til naust og sjøhus

Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i stort tempo. Det slås fast i en ny rapport NIKU har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe går Forbundet KYSTEN i gang med en bred satsing på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og rivning

I 2020 fikk vi Sparebankstiftelsen DNB med på laget som bevilget 10,5 millioner kroner til et treårig prosjekt som vi har kalt «Nytt liv i naust og sjøhus. Vi har så langt hatt to tildelingsrunder av midler i dette prosjektet, og vi går nå i gang med tredje og siste tildelingsrunde.

 

Todelt støtteordning

Prosjekt Naust og sjøhus er organisert som en støtteordning hvor kystlag og foreninger kan søke støtte til prosjekter som har et todelt formål:

 • å gi truede kulturminner en trygg fremtid gjennom ny bruk og aktivitet
 • å sikre barn og unge tilgang til naturopplevelser ved sjøen

 

Del I – sette i stand naust eller sjøhus

Det første formålet handler om å istandsette naust eller sjøhus for å stanse forfallet av disse kulturminnene, og samtidig gjøre at bygningen kan brukes. I noen tilfeller er det nok å sette den i stand eller tilbakeføre den til opprinnelig tilstand. Andre ganger kan det bety at det må gjøres tilpasninger til ny bruk. Tilpasningene må ta hensyn til bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Samtidig skal istandsettingen og ny bruk av bygningen sikre at barn og unge får tilgang til naturopplevelser ved sjøen.

 

Verneverdig
Bygningen det søkes støtte om til å settes i stand må være verneverdig. Det betyr ikke at naustet eller sjøhuset må være formelt verneverdig som for eksempel fredet av Riksantikvaren eller verneverdig i kommunens reguleringsplan. Bygningene det søkes om midler til å settes i stand må oppfattes som verneverdig av søkerne som kan være lokale felleskap som for eksempel et kystlag, en sameforening, en lokal avdeling av Fortidsminneforeningen, innbyggerne i bygda osv. Det handler om tilknytning. Søkerne må beskrive hvorfor de mener at bygningen oppfattes som verneverdig. Hva betyr bygningen for dem? Hvilken historie eller historier er knyttet til bygningen? Søkerne må også si noe hva slags ny bruksverdi bygningen samfunnsmessig for allmennheten kan få etter istandsetting.

Gammelt og umalt sjøhus i Skudeneshavn. Foto: Bygg og Bevar
Gammelt og umalt sjøhus i Skudeneshavn. Foto: Bygg og Bevar

Del II - Ny bruk

Bygningene som skal settes i stand skal både ha som formål å sikre et kulturminne og det skal føre til ny bruk. Søker må beskrive hvilke aktiviteter som planlegges etter at naustet eller sjøhuset er satt i stand. Med ny bruk mener vi i dette prosjektet at den istandsatte bygningen skal bli en ramme eller base for aktiviteter med fokus på friluftsliv og/eller kystkulturelle aktiviteter med fokus på barn og unge. Det kan være aktiviteter med båter, roing, seiling, håndverk, lære om livet i fjæra, kurs, lære om lokal kystkultur, samlinger i naustet m.m.

Naustet eller sjøhuset det søkes midler til å sette i stand kan godt være i privat eie. Men et vilkår for å kunne søke støtte er at bygningen må stilles til rådighet for ny bruk som omtalt samt være åpen for allmennheten (se ellers kriteriene nedenfor).

Denne todelingen, den likeverdige vektingen av istandsetting og bruk må være helt sentralt innhold i søknader som fremmes.

 

Kunnskap og immateriell kulturarv
Vi oppfordrer søkere om å innlemme immateriell kulturarv som del av innhold i prosjektet. Eksempler på immateriell kulturarv i vårt prosjekt kan være: Læring og overføring av kunnskap, både under restaureringen og ved ny bruk etter at bygningen er satt i stand. Det kan dreie seg om tømring og snekkerarbeid, materialkunnskap, kunnskap om naust og sjøhus som kulturminner og kulturarv, læringsaktiviteter for barn og unge som roing, fiske, livet i fjære, lokalhistorie m.m. Deler av dette kan gjerne arrangeres som lokale kurs gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon.

 

Klima og miljø
Prosjekter som har som formål å sikre naust og sjøhus i forhold til klimaendringer kan det også søkes midler til så lenge søknadene oppfyller kriteriene ellers. Eksempel kan være flytting av naust eller sjøhus på grunn av økt vannstand eller endring av værforhold.

 

Søknadskriterier og vilkår

 1. Søkeren må være et kystlag eller annen forening.
 2. Støtte gis kun til eksisterende bygninger og ikke nybygg.
 3. Langsiktig leie- eller bruksavtale avtale på minst 10 år eller eie må foreligge. Søkere som kan dokumentere lenger varighet enn 10 års avtaler om bruk, vektlegges. Avtaler om bruk skal søkes tinglyst.
 4. Prosjektet skal inneholde aktiviteter og formidling rettet mot barn og unge.
 5. Prosjekter må ivareta allemannsretten.

Det kan søkes støtte på inntil 80% av totalkostnadene. Da dette er siste året fra denne støtteordningen, er søknadsbeløp satt til maks kr. 300 000,-. Dette er pga. forventet stor søknadsmengde. I søknaden må tas med kostnadene med å få laget en tilstands- og istandsettingsplan (TTK).

 1. Søknader med flere finansieringskilder vil bli prioritert. Det er en egenandel på minimum 20 % som prosjektene må skaffe fra andre finansieringskilder. Søknad til f.eks. Kulturminnefondet, andre fond og stiftelser, sponsorer eller dugnadsinnsats er eksempler på inntekter
 2. Utbetaling av prosjektmidler til søkere som får sine søknader godkjent deles opp i tre deler; Oppstart 40 %, 40 % ved delrapportering og 20 % ved sluttrapport
 3. Lag som tildeles midler bør være «bestandige» og ikke ad hoc sammenslutninger som opprettes i forbindelse med søknader.
 4. Søknader med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert
 5. Prosjektsøknaden deles opp i to deler: A) Forprosjekt: Søker må først lage en istandsettingsplan som skal bestå av følgende elementer: Tilstandsvurdering + forslag til tiltak + kostnadsoverslag/pristilbud = istandsettingsplan. I søknaden må oppgis kostnadene med å få laget en istandsettingsplan. B) Hovedprosjektet som består av arbeidet med selve istandsettelsen og kostnader for materiell og/eller tilretteleggelse for aktiviteter og bruk (eventuell ny bruk) av bygningen.
 6. Vernestatus. Hvis dette ikke er kjent må søker sjekke bygningens formelle vernestatus gjennom å kontakte kommunen.
Forbundet Kysten

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 128 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber de for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Les mer på Forbundet kysten sin nettside

Hvordan søke?

Søknaden fylles ut elektronisk ved å følge denne lenken

 • Søknadsfrist: 1. februar 2023
 • Les mer i dokumentet «Supplerende informasjon og veiledning». Ta kontakt med Tore Friis-Olsen eller Per-Einar Eilertsen hvis du trenger hjelp eller har spørsmål til utfylling av søknaden.

Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no, tlf.: 922 04 874
Per-Einar Eilertsen: per.e.eilertsen@gmail.com, tlf.: 974 24 019