BNL MD
#

Kirkeløftet 2023 –om hvordan man bruker 10 milliarder

Kirkeløftet er navnet på seminaret som Fortidsminneforeningen, Norsk Håndverksinstitutt og Bygg og Bevar inviterte til på Sentralen i Oslo. Der ble Bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirker belyst fra både fageksperter, interesseorganisasjoner, Riksantikvaren og ikke minst fra departementet som snart lanserer den endelige strategien.

Seminaret var definert som et nettverkstreff med foredrag, ikke foredrag med pauser. Salen var fylt med mange kunnskapsrike deltakere som benyttet nettverkstreffet som en faglig og sosial møteplass. I tilliggende rom ble det samlet bedrifter og prosjekter som alle kunne bidra med relevant kunnskap på istandsetting av kirker. Her fantes det håndverkere innenfor blant annet maler-, treskjærer-, murer- og tømrerfaget.

Arrangementets dreiepunkt var kirkene. Derfor var det naturlig at Spesialrådgiver Ole Christian Torkildsen åpnet dagen med et sammendrag av kirkenes tekniske tilstand. Han viste til en undersøkelse, basert på en veileder utviklet for å vurdere tilstanden på steinkirkers klimaskall. Den viser at undersøkte steinkirker fra middelalderen har en del utfordringer og at de som oftest er knyttet til fukt. Faktisk er 76 % av alle skader fuktrelaterte. Blant 39 undersøkte middelalderkirker har 20 prosent taklekkasjer.

I påfølgende foredrag ble krav til håndverkskompetanse og satsning på kirkene som en læringsarena løftet frem. Avdelingsdirektør hos Riksantikvaren Turid Kolstadløkken pekte på Riksantikvarens kriterier om hvem som kan arbeide på fredete og listeførte kirker, bygninger og anlegg. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim var opptatt av kunnskapsutvikling fra konkret arbeid på husene. Fjeldheim pekte på viktigheten av kunnskapsdeling, erfaringer fra tidligere prosjekter og ikke minst anerkjennelsen av material- og håndverkskunnskap som immateriell kulturarv.

Mingling 3

Fra nettverkstreffene som foregikk mellom foredragene. Foto: Joakim Roth, Fortidsminneforeningen. 

Barne- og familiedepartementet

Det var knyttet stor spenning til innlegget fra Barne- og familiedepartementet, som har ansvar for å utarbeide en bevaringsstrategi basert på anbefalinger fra Riksantikvaren, Hovedorganisasjonen KA og Den norske kirke. Ettersom departementet skal legge frem strategien i løpet av desember, var det begrenset hva de kunne avsløre. Men noe ble klarlagt, blant annet at organisasjonen for bevaringsprogrammet skulle på plass så snart som mulig etter nyttår og at 20 millioner ble bevilget til dette formålet. Et tilskuddsregelverk skal dessuten ut på høring i løpet av januar 2024, og programmet skal inngå i revidert nasjonalbudsjett i 2024.

Myter om byggenæring og bygningsvern

Ny daglig leder i Bygg og Bevar Nina Eidem, fremhevet at dersom byggenæringen og bygningsvernet samarbeider godt kan Kirkeløftet bli noe mer enn godt istandsatte kirker. Programmet kan utvikle kompetansen i byggenæringen, legge til rette for å øke kapasiteten nasjonalt og regionalt og gi et løft for håndverket. Innlegget åpnet for den delen av seminaret som tok for seg rammene bedriftene skal konkurrere i. Hvem er byggherrene og bestillerne? Og hvordan kan de utforme anbud som sikrer de beste håndverkerne? Marit Nordbotten Omland fra Hovedorganisasjonen KA lærte alle mer om hvordan ansvaret for kirkene er organisert. Tanja Huse-Fagerli fra Kommuneorganisasjonen KS ga også tips om hvordan små og mellomstore bedrifter kan samarbeide om store jobber.  

Byggenæringen er i en stor omstilling. Ikke bare dalende konjunkturer sørger for det. Det grønne skiftet krever at næringen i økende grad satser på ombruk av bygninger og bygningsdeler og på kompetanse. Direktør for kompetanse og seriøsitet Kjetil Tvedt, fortalte om arbeid med rekruttering og ulike tiltak for heving av den formelle kompetansen.

 

Bygg og Bevarprisen 2023

Dagen ble avsluttet med den tradisjonsrike utdelingen av Bygg og Bevarprisen, den 12 i rekken. Prisen gikk til bedriften Murmester Haldor Meling AS  på bakgrunn av restaureringsarbeidene på Stavanger domkirke. Prisen ble delt ut av administrerende direktør i Byggenæringens landsforening Nina Solli, som også overrakte diplom og blomster til bedriften representert ved Hans Kristian Meling.

Bygg og Bevarprisen er på 50 000,- som skal gå til kompetanseutvikling.   

Kirkeløftet – et generasjonsfond?

Dette er ikke engang starten. Den kommer forhåpentligvis neste år, dersom vi får de første oppdragene utlyst. I årene fremover vil det definitivt bli mange diskusjoner om prioriteringer, utfordringer og muligheter. Vi vil legge til rette for dem. Siste ord er ikke sagt. Følg med.

;
;