BNL MD

Vern og forvaltning av samiske bygninger

Rapporten ”Vern og forvaltning av samiske byggverk” skal legge grunnlaget for hvordan vi arbeider med vern og forvaltning av den samiske bygningsarven.

 

Kapittel 1 gjennomgår kortfattet den samiske bygningshistoria. Denne er supplert med et illustrert vedlegg som i tabellform gjennomgår typiske samiske byggverk. Kapitlet drøfter også den verdien samiske byggverk har for samiske samfunn.

Kapittel 2 drøfter hvordan man kan identifisere samiske byggverk

Kapittel 3 gjennomgår de områdene vi har utført feltarbeid. Det redegjøres kort for historie og byggeskikk i de sørsamiske, midtsamiske og nordsamiske områder

Kapittel 4 drøfter verneverdier i det samiske bygningsvernet. Her gjennomgås historia til det samiske bygningsvernet og det påvises hvordan vurderingene av verneverdi har endret seg over tid.

Kapittel 5 gjennomgår endel utfordringer for det samiske bygningsvernet.

Kapittel 6 gjennomgår lovgrunnlaget for det samiske bygningsvernet, kulturminneloven og plan- og bygningsloven

Kapittel 7 inneholder et konkret forslag til gjennomføring av verneplaner.

Last ned rapporten: Vern og forvaltning av samiske bygninger

Sametingets standard for utarbeidelse av restaureringsplaner knyttet til restaureringer av samiske stående freda eller verneverdige kulturminner (bygninger)

Last ned dokument: Sametingets standard for restaureringsplaner 

 

vern_og_forvaltning_av_samiske_byggverk-1.jpg
;
;