Vern og forvaltning av samiske bygninger

Rapporten ”Vern og forvaltning av samiske byggverk” skal legge grunnlaget for hvordan vi arbeider med vern og forvaltning av den samiske bygningsarven.

 

Kapittel 1 gjennomgår kortfattet den samiske bygningshistoria. Denne er supplert med et illustrert vedlegg som i tabellform gjennomgår typiske samiske byggverk. Kapitlet drøfter også den verdien samiske byggverk har for samiske samfunn.

Kapittel 2 drøfter hvordan man kan identifisere samiske byggverk

Kapittel 3 gjennomgår de områdene vi har utført feltarbeid. Det redegjøres kort for historie og byggeskikk i de sørsamiske, midtsamiske og nordsamiske områder

Kapittel 4 drøfter verneverdier i det samiske bygningsvernet. Her gjennomgås historia til det samiske bygningsvernet og det påvises hvordan vurderingene av verneverdi har endret seg over tid.

Kapittel 5 gjennomgår endel utfordringer for det samiske bygningsvernet.

Kapittel 6 gjennomgår lovgrunnlaget for det samiske bygningsvernet, kulturminneloven og plan- og bygningsloven

Kapittel 7 inneholder et konkret forslag til gjennomføring av verneplaner.

Last ned rapporten: Vern og forvaltning av samiske bygninger

Sametingets standard for utarbeidelse av restaureringsplaner knyttet til restaureringer av samiske stående freda eller verneverdige kulturminner (bygninger)

Last ned dokument: Sametingets standard for restaureringsplaner 

 

vern_og_forvaltning_av_samiske_byggverk-1.jpg