Veileder til deg som skal bygge i Kongsberg

Erfaringene fra prosjektet og seminarserien med tittelen ”Utearealer med kvalitet” oppsummeres i denne veilederen. 

Bakgrunnen for arbeidet med denne veilederen ligger i erfaringer som er gjort i kommunen i forbindelse med utbygging av nye boligfelter og fortetting i eksisterende områder i byen. Ikke alt har vært like vellykket og problemene kan spores både til planleggingsfasen og til prosjektering og byggefasen i prosjektene.

Våre erfaringer i forbindelse med byggesaker er at man stadig oftere kommer opp i problemer knyttet til tilpasning til terreng og til ivaretakelse av kravene i vedtekten (til § 69.3 i plan- og bygningsloven) til parkering og uteoppholdsarealer. Det er også en tendens til at tomtene blir mindre og husene større. Dette gjør det vanskeligere å få til gode løsninger både innenfor hver enkelt tomt og i byggefeltene som helhet.

Det viser seg også at det på lang sikt ikke er mulig å dekke etterspørselen/ behovet for nye boliger kun gjennom å legge ut eneboligtomter i uberørte områder. I fremtiden må man derfor satse på å bygge og bo tettere. Utfordringene er å velge bebyggelsesstrukturer som tillater at man bor tett, men samtidig har gode uterom å tilby.

Last ned Pdf: Veileder til deg som skal bygge i Kongsberg

byggeskikkveileder_kongsberg-1.jpg