Universell utforming

et prosessverktøy

Veilederen Prosessverktøy for Kulturminnevern og universell utforming bygger på et pilotprosjekt som hadde som mål å avdekke kommunenes behov for mer veiledning om hvordan universell utforming kan løses innen kulturminnevernet. 

I mange miljøer står bevisstheten om kulturminnenes verdi og betydning sterkt. De fleste er opptatt av at verdifulle kulturminner, miljø og landskap, samt andre spor fra fjern og nær fortid skal bli tatt godt vare på for kommende generasjoner.

Det er bred aksept for at kulturminnene som finnes bevart rundt om i Norge betyr svært mye for miljø og samfunn, og bør være tilgjengelige for flest mulig. Tilgjengelighet til kulturminner handler om bevissthet, kunnskap, estetikk, kreativitet og balansegang.

Prosjektet ”kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktøy” ønsker å bidra positivt til å få i gang den tverrfaglige tankeprosessen rundt temaet kulturminnevern og universell utforming. Likeverd Likeverd er en viktig verdi i vårt samfunn. Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal ha like gode muligheter til deltakelse som andre. Dette er tydeliggjort gjennom ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov gjeldende fra januar 2009. Lovens formål er å fremme likestilling, likeverd og å sikre like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av funksjonsevne. Den skal bidra til nedbygging av funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Universell utforming er en strategi for å nærme seg et samfunn der alle kan delta på en likeverdig måte. I ny plan- og bygningslov er universell utforming tatt inn i første formålsparagraf. Menneskers møte med kulturminnet Kulturminnevernet har fra starten arbeidet for at kulturminner skal være tilgjengelige for publikum.

Tilrettelegging slik at alle skal ha tilgang har likevel ikke vært et vektlagt tema i arbeidet med kulturminner. Universell utforming må også innenfor dette feltet få sterkere fokus. Opplevelser knyttet til kulturminner er noe alle bør ha likeverdig tilgang til.

Last ned Kulturminnevern og universell utforming - et prossessverktøy

Universell utforming.jpg