BNL MD

Byggeskikkveileder for Rennebu

Del 4: Tettstedsbebyggelse

Veilederen bruker Berkåk som eksempel på et tettsted i Rennebu kommune - for å vise hvordan byggeskikk kan og bør brukes aktivt i tettstedsutviklingen.

Byggeskikkveilderen for Rennebu kommune består av 4 deler:
1. Lokal byggeskikk
2. Fritidsbebyggelse
3. Bebyggelse i jorbrukslandskapet
4. Tettstedsbebyggelse

Veilederne skal være til hjelp og inspirasjon for de som planlegger, bygger nytt eller tar vare på bygninger og landskap i kommunen. Kommunestyret har vedtatt at byggeskikkveileder for Rennebu kommune er retningsgivende ved byggesaksbehandling og stedsutvikling i kommunen.

Veilederen "Del 4 - Tettstedsbebyggelse" tar for seg følgende tema:

Tettstedsbebyggelse

Tettsteder i Rennebu

Tettstedet Berkåk

Stedsanalyse av Berkåk

Landskapsrommet

Retninger og linjer

Grøntdrag og vegetasjon

Bebyggelsestruktur og arealbruk

Bebyggelsen

Materialbruk

Fargebruk

Detaljering

Kulturminner

Steder og forbindelser

Rom mellom husene

Berkåk inn i framtida

Berkåk og identitet

E6

Veikrysset

Torget

Grøntdrag

Veier og kommunikasjon

Restareal

Tettstedet i moderne drakt

Framtidas byggeskikk

Planlegging

Ny arkitektur

Last ned Pdf: Byggeskikkveileder for Rennebu kommune Del 4 - Tettstedsbebyggelse 

 

Byggeskikk Rennebu Tettsted-1.jpg
;
;