Øvrebyen Kongsvinger

Veileder for for reparasjon, vedlikehold og bevaring

Denne veilederen er ment å være en hjelp til eiere av bebyggelsen i Øvrebyen, men henvender seg også til alle som er interessert i byen og byens bebyggelse. Offentlige instanser og eiere av eldre bygg utenfor Øvrebyen vil også ha nytte av veilederen. Veiledernes intensjon er å dekke hele spekteret fra helhet til detaljer. Utearealer og det offentlige rom inngår også.

Bebyggelsen i Øvrebyen består av hus fra flere ulike tidsperioder. Bydelen er underlagt vern, som gjennom stadfestet reguleringsplan skal ivareta områdets kulturhistoriske egenart og verdi. Hver av disse periodene har sine særtrekk og sin egenart. For å kunne opprettholde de ulike særtrekkene og derved ta vare på bebyggelsens egenart og historie, er bevaringen av bygningenes ulike detaljer av største viktighet. De ulike epokene viser hvordan byen har vokst og utviklet seg gjennom tidene. Hvis det gjøres for store endringer, blir det vanskelig å lese historien. Det er derfor viktig å forholde seg tydelig til de skiftende stilarter.

Denne veilederen er ment å være en hjelp til eiere av bebyggelsen i Øvrebyen, men henvender seg også til alle som er interessert i byen og byens bebyggelse. Offentlige instanser og eiere av eldre bygg utenfor Øvrebyen vil også ha nytte av veilederen. Veiledernes intensjon er å dekke hele spekteret fra helhet til detaljer. Utearealer og det offentlige rom inngår også.

Ved å foreta et jevnlig og godt vedlikehold, vil en forlenge bygningens levetid. Noen ganger blir det likevel nødvendig å foreta utskifting av bygningsdeler. Det vil imidlertid ofte være påbudt å vurdere en utbedring/ reparasjon fremfor utskifting. Utgangspunktet i forbindelse med en utbedring må følgelig være å beholde mest mulig av den bestående bygningen. I de tilfeller utskifting ikke er til å unngå, er det viktig at den nye bygningsdelen er en nøyaktig kopi, slik at bygget opprettholder sin opprinnelig karakter og egenart.

Andre ganger kan det være aktuelt å gjøre endringer i bygningen, for eksempel ved påbygg eller tilbygg. Det må imidlertid i hvert enkelt tilfelle gjøres en konkret vurdering om påbygg/tilbygg kan tillates. Ved slike tiltak er det viktig å velge løsninger som harmonerer med den eksisterende bygningen.

 

Øvrebyen Kongsvinger. Veileder for reparasjon, vedlikehold og bevaring

Øvrebyen Kongsvinger byggeskikkveileder.JPG