Kulturminner og kulturmiljøer

Plan- og bygningsloven

Dette er en veileder fra Riksantikvaren om plan- og bygningsloven som verktøy i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer.

Veilederen beskriver hvordan kulturminner og kulturmiljøer inngår i kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Da det for kulturminner og kulturmiljøer også er nær sammenheng mellom arealplaner og byggesaker, tar veilederen opp noen viktige sider
ved byggesaksbehandlingen.

Som plan- og bygningsmyndighet har kommunene gjennom sin arealplanlegging og byggesaksbehandling, et stort ansvar for landets kulturminner og kulturmiljøer. Veilederen henvender seg derfor først og fremst til kommunene. Den er også et bidrag til den pågående styrkingen av kommunenes rolle i miljøforvaltningen.

Videre vil veilederen være grunnlag for regionale plan- og bygningslovsorganer og regional kulturminneforvaltning i deres veiledning og opplæring overfor kommunene i planfaglige, juridiske og kulturminnefaglige spørsmål. Den vil også være en støtte for sektorer i arbeidet med deres egne kulturminner, og for private som arbeider med arealplaner og byggeprosjekter.

For eiere av kulturminner vil den gi nyttig informasjon.

En veileder vil ikke kunne være fullt uttømmende eller gi svar på alle spørsmål. Den bør derfor brukes sammen med lovtekst, rundskriv og avgjørelser fra departementene, og veilederne derfra.

Veilederen bygger på erfaringer som er innhentet fra regional kulturminneforvaltning og kommuner. Vi oppfordrer alle brukere til å gi tilbakemeldinger som vi kan bruke ved revisjon og forbedringer av veilederen.

Oslo, august 2001

Nils Marstein
Riksantikvar

Last ned Pdf: Veileder: Kulturminner og kulturmiljøer, Plan- og b

Kulturminner_kulturmiljø Modum-1.jpg