Granvin og Ulvik

Kulturminneplan Granvin herad

Kulturminne og kulturmiljø er i dag rekna som fellesverdiar i samfunnet. Dei er kjelde til kunnskap, oppleving og bruk, både for den einskilde og fellesskapet.

God forvaltning krev kunnskap både om kulturminna og lokalhistoria og om kva som skal til for å ta vare på desse verdiane.
I Granvin herad sin kulturminneplan, legg me til grunn at kulturminne er ein resurs her og no, og også ein resurs me forvaltar på vegne av dei som kjem etter oss.

Last ned Kulturminneplan Granvin herad

 

kulturminneplan_granvin-1.jpg