Ceavccagradge/ Mortensnes kulturminneområde

Forvaltningsplan

Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde i Unjárga gielda/Nesseby kommune ble fredet av Miljøverndepartementet i samsvar med kulturminneloven §§ 21 og 5 den 24. juni i 1988. 

Kulturminneområdet ligger i Nesseby kommune. Denne kommunen innbefatter den indre del av Varangerfjorden. I sørøst grenser Nesseby mot Sør-Varanger kommune, i nordøst mot Vadsø kommune, i vest mot Tana kommune og i sør mot riksgrensen til Finland.

Forvaltningsplanen er ment å være et praktisk redskap for å oppnå fredningsbestemmelsenes målsetninger, og skal i utgangspunktet ikke virke skjerpende i forhold til disse forskriftene. Den skal heller ikke omfatte aspekter som ikke omfattes av kulturminneloven.

Forvaltningsplanens formål er å:

  • legge til rette for en dialog mellom eiere/brukere slik at det kan skapes best mulig forutsetning for den praktiske gjennomføringa av tiltakene.
  • avklare ansvarsforhold for forvaltningen av kulturmiljøet
  • angi konkrete tiltak for å opprettholde, styrke og formidle Ceavccageađge/Mortensnes’ kulturelle, kulturhistoriske, religiøse og landskapsmessige verdi
  • gjennomføre skjøtsel og vedlikehold samt bruk av arealer og kulturminner i samsvar med tradisjonell bruk og legge til rette for former for formidling som er forsvarlige i så henseende
  • skissere hvordan den praktiske organiseringa og oppfølginga av dette arbeidet kan legges opp gjennom planer for tidsbruk, ansvarsfordeling, prioritering og bruk av virkemidler

Planen skal inneholde oversikter over kulturminneområdene, bygninger og installasjoner (for eksempel stianlegg tilhørende tilrettelegging og bygninger fra 1900-tallet) samt vegetasjonstyper med evaluering over slitasje og trusler i tillegg til retningslinjer for forvaltning, skjøtsel og evt. formidling.

Last ned Pdf: Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde - Forvaltningsplan

 

forvaltningsplan_for_ceavccagea_ge-mortensnes_kulturminneomr_de-1.jpg