#

Sametinget

Sametingets intensjon er å bidra til at den samiske bygningsarven blir ivaretatt og sikret gjennom en målrettet og planmessig forvaltning.

Sametinget jobber med formidling, og tilrettelegging av samiske kulturminner og bygninger, kontakt med eiere av freda bygninger og målrettet forvaltning av tilskuddsordninger er essensielt i arbeidet til seksjonen. Dette vil vi:

  • Et representativt utvalg av freda og verneverdige samiske bygninger skal ha et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå
  • Et utvalg av samiske kulturminner og kulturmiljøer er tilrettelagt og synliggjort for det samiske samfunnet og allmennhet   
  • Tilrettelagte kulturminner og kulturmiljøer har et tilfredsstillende vedlikeholde gjennom planmessig skjøtsel