BNL MD
#

Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har opprettet et tilskuddsfond som skal bidra til at byens kulturminner bevares og tas i bruk. Alle eiere av verneverdige bygninger og fartøyer kan søke midler til blant annet sikring, reparasjon og istandsetting. 

"Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier og er uerstattelige kilder til kunnskap om historien vår. Kulturminner kan også danne utgangspunktet for opplevelser og er ressurser for kulturell, sosial og økonomisk utvikling. Det er derfor viktig å sørge for bevaring og bevisstgjøring av kulturminner for å sikre at befolkningens tilgang til historien ikke går tapt." På dette grunnlaget vedtok Fredrikstad Bystyre i 2017 å opprette et kommunalt tilskuddsfond for kulturminner.

Tilskuddsfondet gjelder både for faste kulturminner og fartøy. Før fondet ble opprettet hadde kommunen en tilskuddsordning for maritime kulturminner, så fartøyvern har bestandig stått sterkt i byen ved Glommas utløp. Det var derfor naturlig at man fortsatt skulle kunne få støtte til fartøyvern, samtidig som man så at bygningsvern over tid hadde blitt nedprioritert. I en by som Fredrikstad, med Nord-Europas best bevarte festningsby og med en betydelig trehusbebyggelse, bør bygningsvern tas på alvor. Det var derfor på høy tid med et fond som ga huseiere mulighet til å søke om støtte til å ta vare på eiendommene sine.

Fondet er derfor til stor hjelp for private eiere av både hus og båter av kulturhistorisk betydning. I et større perspektiv er fondet også positivt for Fredrikstad som helhet, ettersom det sikrer en stabil finansieringsordning for kulturminnevern i Fredrikstad, og dermed bidrar til at et bredt mangfold av byens kulturarv blir ivaretatt. I tillegg bidrar fondet til styrking av håndverkskompetanse innen antikvarisk istandsetting og et større markedsgrunnlag for håndverksbedrifter som satser på spesialisering innen antikvariske metoder.

Fondet var opprinnelig på 2 millioner kroner. Etter en tildelingsrunde, der 12 mottakere fikk tilsammen nærmere 600.000 kroner, gjenstår det i overkant av 1,4 millioner.

Neste søknadsfrist er 1. november. Man kan søke om maksimalt 100.000 kroner, og tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 70% av prosjektkostnaden. Det er hovedsakelig fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting som prioriteres, men også tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon som bidrar til bevaring kan komme i betraktning.
Det er Kulturetaten i kommunen som saksbehandler søknadene, i nært samarbeid med byantikvaren. De endelige tildelingene vedtas politisk.

Hva kan jeg søke om?

Tilskudd kan gis til bevaring av faste kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Vi vil prioritere fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting. Også tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon som bidrar til bevaring kan komme i betraktning.

 

Hvordan søke?

Du må sende en skriftlig søknad, og vi ønsker at du bruker Fredrikstad kommunes elektroniske søknadsskjema. Les mer om fondets retningslinjer her

 

Søknadsfrist

Første søknadsfrist er 1. november 2020

 

Kontakt

Kulturetaten i Fredrikstad kommune
Kristine Czynski
postmottak@fredrikstad.kommune.no
Postadresse: Fredrikstad kommune, 
Kulturseksjonen Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

;
;