Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG

Statlige tilskuddsordninger

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Her får du en oversikt over ulike statlige tilskuddsordninger til kulturminnevern. De ulike ordningene har forskjellige prioriteringer og satsningsområder. Ta også kontakt med din kommune for informasjon om hvilke tilskuddsordninger de tilbyr.

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Tilskuddsordningen skal medvirke til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av de tekniske og industrielle anleggene som er valgt ut for spesiell oppfølging.

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer 

 

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Satsningsområde: Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi.

Søknad sendes til: Kommunen

Les mer

 

  

Tilskudd til vern og sikring av freda bygg og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg er målgruppen. Tilskudd skal benyttes til å dekke merkostnader ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp, restaurering av fredete bygninger, store oppgaver av nasjonal verdi og tiltak i forbindelse med nye fredningssaker. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie.

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til samisk kulturminnevern

Brukere av samiske kulturminner og – miljø kan søke om tilskuddet. Prosjekter skal dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner.

Satsningsområde: Vedlikeholds- og restaureringsarbeider

Søknaden sendes til: Sametinget

Les mer

 

 

Tilskudd til middelalderbygninger og anlegg 

Tilskuddsordningen skal medvirke til å verne og sikre automatisk fredete bygninger og ruiner fra middelalderen, under dette stavkirkene, slik at de når et ordinært vedlikeholdsnivå. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av disse kulturminnene. Ordningen omfatter tilskudd til bygninger som er automatisk fredet etter kulturminnevernloven. 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for stavkirker, baveringsprogrammet for ruiner og bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie. 

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer 

 

Tilskudd til kystkultur

Ordningen skal medvirke til å sikre og sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer som er typiske for liv og virksomhet langs kysten. Målgruppen er private eiere og forvaltere av fredete eller spesielt bevaringsverdige verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til freda og andre særlige verdifulle kulturmiljø og landskap 

Tilskuddsordningen skal medvirke til å ta vare på fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturmiljøer. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av slike områder.

Satsningsområde: Fredete kulturmiljø etter kulturmineloven eller andre viktige kulturmiljø og landskap

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

 

Tilskudd til forvaltning og vedlikehold av kulturminner på World Heritage List

Tilskuddsordningen skal medvirke til å sikre og sette i stand de norske verdsarvområdene i tråd med de internasjonale retningslinjene fra UNESCO. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av de norske områdene som er oppført på UNESCO sin verdsarvliste.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for verdensarven

Søknaden sendes til: Kommunen/Fylkeskommunen/Fylkeskonservatoren/Riksantikvaren

Les mer

 

Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak

Målet med ordningen er å sikre et utvalg trehusmiljøer og de 28 stavkirkene mot brann. Midlene går til tilskudd og drift av sikringsanlegg ved de 28 stavkirkene, og til  brannsikring av utvalgte tette trehusmiljøer etter søknad. Det blir lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for brannsikring av tette trehusmiljøer og stavkirker

Søknad sendes til: Fylkeskommunen/Riksantikvaren

Les mer