BNL MD
Kyr på sætra: bevaring og drift kan gå hånd i hånd. Veiledning og hjelp fra offentlige myndigheter er en god start. Foto: Einar Engen/ privat

SMIL - veiledning for huseier

Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL er en offentlig tilskuddsordning som forvaltes lokalt av kommunene. SMILs kulturlandskapstiltak kan brukes til istandsetting og skjøtsel av jordbrukets kulturminner. Her gir vi nyttige tips til deg som skal søke om SMIL-midler.

Fra 1. januar 2015 er det kun de som er berettiget produksjonstilskudd som kan få tilskudd.

Prioriterte miljøtiltak i jordbruket Formålet med SMILordningen er å sikre natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift.

SMIL-midlene kan brukes på tre typer tiltak:

 1. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til planer for konkrete miljøtiltak i jordbruket
 2. Kulturlandskapstiltak
 3. Forurensningstiltak

Kulturlandskapstiltak er…?

Tiltak som omhandler skjøtsel, vedlikehold, istandsetting og tilgjengeliggjø- ring av både bygde elementer og selve arealene i kulturlandskapet. Jordbrukets kulturlandskap rommer spor etter bosetting, husdyrhold, beitebruk, planting, slått og annen aktivitet knyttet til bruken av jorda.

Det er viktig at et utvalg av alle sporene tas vare på, slik at helheten i landskapet bevares og historien blir lesbar for ettertiden.

SMIL-ordningen rommer muligheten for å støtte tiltak som tar vare på, og fører videre verdifulle elementer i landskapet.

Landbruksdirektoratet har i sitt rundskriv til kommunene pekt på tre typer kulturlandskapstiltak som det er viktig at SMIL-ordningen bidrar til å støtte:

 1. Ivaretakelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark
 2. Tilrettelegging for tilgjengeliggjøring av landskapet og opplevelse av landskapet
 3. Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer

Ivaretakelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark

Tiltak som legger til rette for å ivareta dyr og planter i kulturlandskapet, og som ivaretar det kulturbetingede plante- og dyrelivet på gammel kulturmark. Målet med tiltakene er å bevare bestander og opprettholde leveområder og spredningsveier.

Jordbrukets kulturlandskap rommer et mangfold av spor etter tidligere tiders jordbrukere. Foto: Norsk Kulturminnefond
Jordbrukets kulturlandskap rommer et mangfold av spor etter tidligere tiders jordbrukere. Foto: Norsk Kulturminnefond
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.

Tilgjengeliggjøring av landskapet

Tiltak som bedrer folks tilgang til landskapet, og som bidrar til at landskapet bedre kan nyttes som kilde til opplevelse. Målet med tiltakene er at jordbrukets kulturlandskap i større grad skal benyttes til rekreasjon og i friluftsliv.

Ivaretakelsen av gamle stier og vegfar gjør at kulturlandskapet lettere kan nyttes i forbindelse med rekreasjon, samtidig som sporene etter tidligere tider fortsatt får prege landskapet. Foto: Norsk Kulturminnefond
Ivaretakelsen av gamle stier og vegfar gjør at kulturlandskapet lettere kan nyttes i forbindelse med rekreasjon, samtidig som sporene etter tidligere tider fortsatt får prege landskapet. Foto: Norsk Kulturminnefond

Søknadsskjema

Landbruksdirektoratet har utarbeidet et eget søknadsskjema som skal brukes ved søknad om tilskudd. Det skal være mulig å få utlevert skjemaet hos din kommune. Det ligger også tilgjengelig for utskrift på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Ferdig utfylt skjema sendes til kommunen.

Oppstart

Søknaden bør være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes. Bakgrunnen for dette er at kommunene kan sette vilkår for tiltakene i innvilgningsvedtaket. Det skal i etterkant av gjennomført(e) tiltak være mulig å kontrollere om vilkårene for tildelingen av tilskudd er blitt fulgt. Ferdigstillelse Fra en søknad innvilges har man tre år på å ferdigstille tiltaket.

Fristen kan utvides med to år ved å søke om forlengelse. Det er også mulig for kommunene å sette kortere tidsfrister, dette gjøres ofte ved mindre tiltak. Fristen for å ferdigstille et tiltak vil komme fram av tilskuddsbrevet.

Verna og freda områder og objekter

Det er mulig å få støtte til tiltak som planlegges gjennomført i områder som er vernet etter naturmangfoldsloven, eller til objekter eller arealer som er vernet etter lov om kulturminner. Forutsetningen er at tiltaket avklares med fylkesmannen, fylkeskommunen eller Sametinget på forhånd. Dette skal kommunen være behjelpelig med.

NB!

 • Er tiltaket som ønskes gjennomført påkrevd ved lov, faller tiltaket utenfor SMIL-ordningen.
 • SMIL-midlene kan ikke brukes til istandsetting av interiører.

Søknadsskjema og forskrift for SMIL ligger også på Landbruksdirektoratets nettisder.

Telefon nummer til sentralbod er: 24 13 10 00

Last ned artikkelen som PdF: SMIL-Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer

Det kan søkes om støtte til tiltak på alle typer kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap. En stor andel av tilskuddsmidlene går til istandsetting og vedlikehold av freda eller verneverdige bygninger i jordbrukets kulturlandskap. Kravet er at tiltakene må utføres etter kulturminnefaglige retningslinjer. Hovedsakelig innebærer dette å:

 • bevare mest mulig av det originale 
 • bevare mest mulig egenart og helhet
 • foreta så få utskiftninger som mulig, det vil si å reparere framfor å skifte ut
 • bruke materialer som er mest mulig lik de opprinnelige materialene i innhold og utførelse dersom noe må skiftes ut
 • bruke tradisjonelle stedegne materialer, håndverksteknikker og farger

Når kommunen fordeler SMIL-midler vil det gå fram av tilskuddsbrevet hvilke kulturminnefaglige retningslinjer kommunen legger mest vekt på.

Tak som settes i stand ved bruk av samme materialer og samme teknikk som dengang det var nytt.
Tak som settes i stand ved bruk av samme materialer og samme teknikk som dengang det var nytt.

Ulike kommuner – ulike prioriteringer

Det er kommunene som forvalter ordningen og har ansvar for fordeling av SMIL-midler. Hvor mye SMIL-midler en kommune har til rådighet avhenger av flere elementer. Hver kommune skal ha en tiltaksstrategi med føringer for hvilke typer tiltak de ønsker å prioritere. Strategien henger sammen med de ulike miljø- utfordringene kommunene har, og hvilke planer de har for videre utvikling. I tillegg spiller størrelsen på jordbruksarealet og antall grunneiere inn. Hvilke typer tiltak som mottar støtte vil derfor variere fra kommune til kommune.

Søknadsfrist

Det er kommunene som har ansvar for selve søknadsbehandlingen. Søknaden skal sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Søknadsfristene kan variere fra kommune til kommune. Noen kommuner kan ha fastsatte frister, mens andre igjen kan ha løpende behandling av innkomne søknader.

Ta derfor kontakt med kommunen for å finne ut hvilke søknadsfrister som gjelder for deg. 

Hvem kan søke?

SMIL-ordningen retter seg mot jordbrukets kulturlandskap. I forskriften er det gitt noen generelle retningslinjer til søkerne.

 • Tiltaket må være tilknyttet en registrert landbrukseiendom.
 • Landbrukseiendom er eiendom som kan knyttes til jord- eller skogbruksformål. Det er ingen begrensninger knyttet til størrelse på eiendommen.
 • Eier av landbrukseiendommen, dersom søker er en annen enn eier, må gi tillatelse til gjennomføring av tiltaket.
 • Landbrukseiendom eid av det offentlige kan ikke søke støtte.
 • Dersom offentlig eid jord er forpaktet bort eller leid ut, kan derimot forpakter eller leier søke om støtte.

For å finne ut mer om hvilke prioriteringer din kommune gjør i forbindelse med SMIL, bør du ta direkte kontakt med kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Hvor mye kan SMIL bidra med?

Hver kommune mottar en pott med midler som kan fordeles mellom de tre ulike tiltakstypene som SMIL gir støtte til. Det vil variere fra kommune til kommune hvordan midlene fordeles.

SMIL er et engangstilskudd der det kan gis inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag for kulturlandskapstiltak.

Gjelder søknaden støtte til ivaretakelsen av biologisk mangfold kan inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag dekkes.

Det er likevel mulig for kommunene å sette lavere tilskuddssatser.

Det er viktig at arbeidet som skal gjennomføres er tenkt godt igjennom på forhånd. Kontakt med både håndverker og lokal forvaltning må inn tidligst mulig i prosessen. Foto: Norsk Kulturminnefond
Det er viktig at arbeidet som skal gjennomføres er tenkt godt igjennom på forhånd. Kontakt med både håndverker og lokal forvaltning må inn tidligst mulig i prosessen. Foto: Norsk Kulturminnefond
Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er et fagorgan under Landbruks- og matdepartementet.

Direktoratet skal sørge for at nasjonal landbrukspolitikk iverksettes. Andre viktige oppgaver er forvaltning av lovverk og tilskuddsordninger. Direktoratet har et nært samarbeid med kulturminneforvaltningen. 

Les mer på nettiden

;
;