Typisk situasjon med løs puss, som lett kan løsne når vannet fryser. Mose øker skadene. Foto: Knut Johannesen

10 gode råd når du skal pusse opp murhus ute

Fasaderehabilitering av murgårder

Murverk, fasader av tegl, med eller uten puss, kan være en utfordring når det oppstår skader. Da er det viktig med gode råd for å løse dette på en tilfredsstillende måte.

1 - Søk råd

Man bør alltid oppsøke en håndverker, en som kan dette, men gjerne en uavhengig rådgiver først, med den nødvendige faglige kompetanse, og så en god håndverker til selve utbedringsarbeidet.

Sammen med en rådgiver må man se på hva som er skadet og rådgiveren vil alltid søke å få mest mulig informasjon fra dere som kjenner huset, som kjenner historikken og som kanskje oppdaget når dette begynte å bli et problem. Dette er viktig for å kunne danne seg et bilde av hva som er den bakenforliggende årsaken til den skaden som ønskes utbedret. Det er sjeldent nok å bare utbedre en skade uten å ha funnet årsaken til skaden.

2 -  Finn årsaken til skaden

Det er ikke alltid enkelt å avdekke forholdene og den bakenforliggende årsak og det kan være påkrevd med litt inngående undersøkelser som å avdekke og å demontere omliggende konstruksjoner for å finne den egentlige årsaken. Kan oppleves som krevende, men gir alltid resultater som man kan bygge videre på i vurderingsarbeidet.

3 – Et eksempel

La oss se for oss at det er en gesims på er eldre bygård som er skadet og som faktisk også kan være en potensiell fare for mennesker som ferdes på gaten under. Da er det viktig å få utbedret dette for å sikre seg mot nedfall av store tunge biter.

Her har noen forsøkt å utbedre skaden selv. Foto: Knut Johannesen, Et godt råd
Her har noen forsøkt å utbedre skaden selv. Foto: Knut Johannesen, Et godt råd

4 – Ikke så enkelt som man tror

Umiddelbart kan det være fristende å skylde på feil eller manglende vedlikehold av selve murfasaden. Men det kan være langt mer komplisert enn som så. Antagelig må man leie en lift for å komme opp til gesims på en trygg og god måte, man sperrer gaten under og sikrer slik at ingen beveger seg under der man jobber. Man må fjerne forsiktig løst murverk og puss mens man jakter den bakenforliggende årsaken til skaden. Kanskje man også må inn på loftet for å se etter tegn.

5 – Hva skal til for å konkludere?

I dette tenkte tilfelles ser vi for oss at vi etter hvert kan konkludere med at denne gesimsen over lengre tid har fått langt større fuktpåkjenninger enn det fasaden og materialene klarer å takle. Rådgiverens undersøkelser, sammen med obersvasjoner fra deg som beboer gir etter hvert tilstrekkelig informasjon til å konkludere.

6 – Finn tiltak

Den tenkte årsaken her er en takrenne med dårlig fall til nedløpet og manglende rensk av takrennene i tillegg. Det viser ser at ved større nedbørsmengder, noe som dessverre blir mer og mer aktuelt, så renner vannet for dårlig unna og i stedet finner vann sin vei over takrenne og inn i murverket. Etter gjentatte episoder som dette, og spesielt på høst og vår, så blir murverket som fullt av magasinert vann at det til slutt ikke er mulig å fordampe vannet før frost kommer og dermed oppstår det frostsprengning av puss og teglstein med tilhørende skader på overflaten. Det viser seg også at overflatene er malt med ikke egnet maling for fasader av denne typen. Dette er dessverre en gjenganger og er med på å hindre murverket i å puste og å slippe ut tilført fukt.

7 – Be om en rapport

Når man så har, via rådgiveren, funnet årsaken til skadene må man bestille en rapport fra denne med et oppsett over hvilke tiltak som kreves for å få et godt, varig og endelig resultat av utbedringene.

Rådgiver lager en beskrivelse av tiltakene, gjerne for flere typer håndverksgrupper, i dette tilfellet må også en blikkenslager involveres for å få utbedret takrenner slik at det sikres fremtidig god avrenning ved alle typer nedbørsmengder. Det kan også være lurt å gjøre avtale om en årlig inspeksjon av renner og rensk av disse hvis man selv ikke ser seg i stand til å gjøre dette.

8 – Bruk rapporten til bestillingene

Rådgiverens beskrivelse av tiltakene kan også da seinere danne grunnlag for innkjøp av de tjenester som skal til, i dette tilfelle en stillas leverandør, blikkenslager, murer og maler. Ved å bruke hans rapport vil dere kunne få sammenlignbare svar fra de håndverkere man henvender seg til. Det er viktig å spørre om det samme til alle, kreve de samme løsninger og de samme materialer brukt som er beskrevet fra deres rådgiver. Dette muliggjør en evaluering av tilbudene og å sammenstille disse for å fine den beste tilbyder, gjerne i en kombinasjon av både pris og evne til utførelse.

9 – Finn en god bedrift til å gjøre jobben

Ofte har en god rådgiver også en knippe av håndverkere som han anbefaler å forespørre på oppgaver som dette. Å henvende seg til noen som ikke er kjent med slikt kan være risikabelt.

Sett gjerne en frist for når svarene skal være klare fra tilbyderne. Sammenligning av svar bør kunne være greit når de er forspurt om det sammen, men igjen, så kan det nå være trygt å ha en utvidet avtale med rådgiver som også assisterer dere med innkjøpet og utvelgelse.

10 – Følg opp underveis

Når håndverkene er i gang så bør man følge opp disse, se at de gjør og løser denne oppgaven slik som forutsatt og priset. En oppgave som i dette tenkte tilfellet er også en oppgave hvor ting må ta tid, materialene har sine klare begrensninger og disse må og skal håndverkeren følge. Igjen kan det for lekfolk være en utfordring å følge håndverkeren, de jobber når dere selv er på jobb, når dere er hjemme fra eget arbeid er det vanskelig å avdekke hva som er utført i løpet av dagen. Da kan det være på sin plass å nok en gang ha avtale med rådgiver som kan på deres vegne følge opp og kontrollere at arbeidet utføres som beskrevet og med korrekte teknikker og materialer.

En reparasjon som dette skal vare lenge, den skal ikke lenger være til bekymring og da kan det være godt og vel anvendt tid og penger å la en dyktig rådgiver bistå fra innledende undersøkelser via beskrivelse av tiltak til oppfølging og sluttkontroll. I mange tilfeller er man representant for flere enn seg selv (man er leder i et sameie for eksempel). Da er denne tryggheten viktig å ha, for å sikre det gode naboskap.

Lykke til med en godt kvalifisert utbedring!

Slik skal det se ut! Velholdt murgårdsfasade i Oslo. Foto: Knut Johannesen, Et godt råd
Slik skal det se ut! Velholdt murgårdsfasade i Oslo. Foto: Knut Johannesen, Et godt råd
Knut Johannesen

Knut Johannesen har fagbrev som murer og har jobbet som murmester i 30 år. Nå driver han konsulentfirmaet Et godt råd som rådgir innen mur og puss, samt leverer prosjektledelse.

;
;