Fredet hus

Kulturminneloven

Kulturminneloven av 1978 er særloven for vern av kulturminner. I likehet med en del andre lover gir også kulturminneloven adgang til å regulere private eieres rådighet over egen eiendom. Den viktigte reguleringen er en fredning. Loven er ment å beskydde de kulturminnene som har nasjonal verdi. mange kulturminner og  kulturmiljø faller derfor utenfor loven.

Kulturminner og kulturmiljøer skal vernes som en del av

  • vår kulturarv
  • identitet
  • som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

§ 1 sier at det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som kildemateriale for forskning og som grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Når det gjøres vedtak basert på andre lover, og det innebærer tiltak som påvirker  kulturminnene, skal det legges mest vekt på kulturminneloven. Det betyr at kulturminnelovn kan overstyre andre lover når de står i en interessekonflikt.

 

Last ned lov om kulturminner