#

Fjerning av lav og mose på stein

Mose og lav trives overalt der det gis gode vekstforhold; fuktighet og litt skygge. Mose kan ikke gjøre store skaden på et steingjerde eller grunnmur, så i mange tilfeller kan man godt la det få gro i fred av estetiske grunner. Men husk at mosen holder på fuktighet - så ligger muren inntil trevirke kan det være en idé å fjerne den for å unngå råteskader på tilliggende materialer.

Tilgroing med lav og mose kan ofte skyldes vegetasjon - trær og busker - som finnes i nærheten. Det er to årsaker til dette. Trær holder på fuktigheten, hovedsakelig ved den skyggen de gir, og de utskiller næringsstoffer som lav og mose lett kan benytte seg av, f.eks. ved bladlusangrep og blomstring.

I tillegg til å fjerne lav- eller mosebelegget bør en derfor vurdere om noe kan gjøres i omgivelsene for å unngå eller forsinke ny vekst. Ettersom problemet med lav- og mosevekst som oftest er av kosmetisk karakter, bør en imidlertid ikke uten videre fjerne store, vakre trær for å bli kvitt problemet. Det kan eventuelt være tilstrekkelig å ta bort en enkelt overhengende gren.

 

Skrubbing bedre enn kjemi

Lav og mose vokser i de aller fleste tilfeller kun på overflaten av materialene. Arbeidet med å fjerne belegget kan av den grunn som oftest utføres mekanisk.

Enkelte arter er løst festet til underlaget, mens andre vokser slik at de sitter svært fast. Derfor er det forskjell på hvor vanskelig arbeidet med fjerningen blir fra det ene tilfellet til det andre.

For at det skal bli enklere å løsne på lav/mose, kan området med fordel fuktes opp et par timer før behandlingen.

Hvis vannet tilsettes oppvaskmiddel eller et annet stoff (f. eks. skyllemiddel) som senker overflatespenningen, blir oppfuktingen mer effektiv og det etterfølgende arbeidet lettere. I tillegg til det rent mekaniske arbeidet er det en fordel, men som regel ikke nødvendig, å benytte et desinfiserende middel (klorin, kraftvask eller lignende produkt som fåes i fargehandelen).

Spesialmidler som “Mosedreper” kan være effektive, men det advares mot at det kan skje kjemiske reaksjoner mot enkelte underlag. Slike reaksjoner vil ofte ikke vise seg før etter noen tid. I alle tilfelle bør det brukes svake konsentrasjoner. Uansett hvilke kjemikalier som eventuelt benyttes, minner vi om nøvendigheten av å bruke gummihansker eller annet verneutstyr ved arbeidet, (se informasjonen for det enkelte preparatet).

 

Behandling

1. Fukt opp området med vann, gjerne tilsatt oppvaksmiddel eller lignende. Vent et par timer.

2. Foreta en mekanisk fjerning av belegget med en stiv børste, eventuelt forsiktig bruk av sparkel/stålbørste eller lignende. Vurder bruk av redskap i forhold til type belegg og underlag!

3. Vask det bearbeidede området med et desinfiserende middel og skyll godt etterpå.

4. Vurder eventuell fjerning av vegetasjon i nærheten.

NB! Ikke fjern mose og lav for enhver pris. I mange tilfeller kan man la mose og lav få lov til å vokse på grunnmurer, trapper og skiferheller fordi det er berikende for bygningsmiljøet og de negative konsekvensene ved slik vekst er små.

Litteratur: Mattsson J. og Jenssen, K. M.: Biologiske skadegjørere i bygninger. Mycoteam, Oslo 1991

 

Informasjonsbladet er utgitt i samarbeid mellom Norsk Kulturarv og Riksantikvaren. Bladet er utarbeidet av Johan Mattsson, Mycoteam as. 

 

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside