#

Om Bygg og Bevar

Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, satt i stand og utviklet for å kunne være en ressurs også i fremtiden. Ved å bruke eksisterende bygg, vil kulturhistoriske verdier ivaretas og klimautslipp reduseres. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og NHO Byggenæringen.

Vi har disse hovedoppgavene:  

Bygg og Bevar skal være en brobygger mellom byggenæringen og bygningsvernet, og har disse hovedoppgavene: 

 • spre kunnskap om og inspirere til hvordan gamle hus bør vedlikeholdes og utvikles slik at bevaring kan kombineres med god bruk og energieffektivisering. 
 • styrke kompetansen hos byggenæringen om rehabilitering og istandsetting av gamle hus i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. 
 • bedre rammevilkårene for bruk, ombruk og gjenbruk gjennom kunnskaps- og markedsutvikling   

Vi har som mål å:  

 • formidle fagkunnskap på enkel og tilgjengelig måte 
 • fremme håndverket og skape en forståelse for håndverkerens verdifulle kompetanse og rolle 
 • å bidra til et velfungerende marked innen restaurering og rehabilitering. 
 • bidra til det grønne skiftet ved å bevisstgjøre både byggenæringen og eiere 
 • være et relevant nettverk for aktørene innen feltet, og være oppdatert på faglig utvikling og aktiviteter.  

Vi er: 

 • et virkemiddel til å se verdiene av de byggene vi har.  
 • et virkemiddel for å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier.  
 • et virkemiddel for å bedre rammevilkårene for bærekraftig bygningsforvaltning. 
Bygg Og Bevar Emblem Blaa Kopi
Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

;
;