#

Om Bygg og Bevar

Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, satt i stand og utviklet for å kunne være en ressurs også i fremtiden. Ved å bruke eksisterende bygg, vil kulturhistoriske verdier ivaretas og klimautslipp reduseres. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og NHO Byggenæringen.

Vi har disse hovedoppgavene:  

Bygg og Bevar skal være en brobygger mellom byggenæringen og bygningsvernet, og har disse hovedoppgavene: 

 • spre kunnskap om og inspirere til hvordan gamle hus bør vedlikeholdes og utvikles slik at bevaring kan kombineres med god bruk og energieffektivisering. 
 • styrke kompetansen hos byggenæringen om rehabilitering og istandsetting av gamle hus i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. 
 • bedre rammevilkårene for bruk, ombruk og gjenbruk gjennom kunnskaps- og markedsutvikling   

Vi har som mål å:  

 • formidle fagkunnskap på enkel og tilgjengelig måte 
 • fremme håndverket og skape en forståelse for håndverkerens verdifulle kompetanse og rolle 
 • å bidra til et velfungerende marked innen restaurering og rehabilitering. 
 • bidra til det grønne skiftet ved å bevisstgjøre både byggenæringen og eiere 
 • være et relevant nettverk for aktørene innen feltet, og være oppdatert på faglig utvikling og aktiviteter.  

Vi er: 

 • et virkemiddel til å se verdiene av de byggene vi har.  
 • et virkemiddel for å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier.  
 • et virkemiddel for å bedre rammevilkårene for bærekraftig bygningsforvaltning. 

 

Les mer i vår strategi