BNL MD
#

Om Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Effektmål

Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier. Verdiene bak programmet er bevaring, fagkompetanse og bærekraftig bygningsforvaltning.  Gjennom dette arbeidet er Bygg og Bevar et bidra til å redusere tap av kulturminner og å bedre rammevilkårene for private eiere.

Bygg og Bevars mandat avgrenses til å gjelde bygninger oppført før den store endringen i byggeteknikk og materialbruk som skjedde etter 1950, inkludert fredet og verneverdige bygninger.

Resultatmål

I perioden 2016 – 2020 skal programmet arbeide ut fra og rapportere på følgende mål:

  • Bygg og Bevar skal tilføre kunnskap og informasjon til eiere og næringsaktører i både proff – og privatmarkedet
  • Kunnskapsproduksjonen på Bygg og Bevar skal gi aktørene tilstrekkelig informasjon til å kunne velge løsninger tilpasset bygningens alder, konstruksjon, materialbruk og stil.
  • Bygg og Bevars arbeid skal være lett tilgjengelig, synlig og forståelig for alle som trenger det.
  • Bygg og Bevar skal styrke bestillerkompetansen blant eiere
  • Bygg og Bevar skal motivere bedrifter til kompetanseutvikling og bidra til et velfungerende marked innen restaurering og rehabilitering.
  • Bygg og Bevar skal formidle gode løsninger for klima og miljø. Herunder lang levetid for materialer, gjenbruk og energieffektivitet.
  • Bygg og Bevar skal være et samlende nettverk for aktørene innen feltet.

 

Virksomhet og avgrensninger

Det er vesentlig at virksomheten er dynamisk og tilpasningsdyktig i forhold til svingninger, muligheter og utfordringer både i regelverk og markedet.

Virksomheten deles i følgende områder:

Informasjon: hvor fagmiljøenes kunnskap og myndighetenes regelverk blir tilgjengeliggjort til brede målgrupper

Kompetanse-nav Bygg og Bevar sørger for samordning og informasjonsflyt mellom fagmiljøene og holder oversikt over hva som skjer rundt i landet. Dette gjelder kulturminneforvaltningen, de kulturhistoriske fagmiljøene og i byggenæringen.

Marked: Markedsstimulerende aktiviteter og kompetanseutvikling for eiere og næringsaktører. Herunder også offentlige anskaffelser.

Prosjekter: avdekkes kunnskapsbehov gjennom det ordinære arbeidet skal Bygg og Bevar etablere avgrensede prosjekter med ekstern finansiering og relevante samarbeidspartnere. Det samme gjelder i tilfeller noen områder krever ekstra arbeidsinnsats i en begrenset tidsperiode. Rigging av prosjekter og prosjektskisser foretas av administrasjonen, prosjektledelse legges inn i prosjektenes finansieringsplan.