#

Folketallet minker, skolebyggingen vedvarer

Mens barnetallet i de foregående periodene steg, begynte befolkningsveksten å avta etter 1911. Men ved lov av 1917 ble kommunen pålagt å skaffe tilstrekkelig med undervisningsrom i løpet av ti år slik at ettermiddagsundervisning kunne unngås. Derfor var det en omfattende byggeaktivitet i perioden. 

Historismens palass og borgarkitektur måtte tidlig på 1900-tallet vike for nye stilarter og en mer nordisk og nordeuropeisk orientert byggeskikk preget av jugend og nybarokk. I 1908 åpnet Majorstuen skole, også denne tegnet av Stadsarkitekten med 30 klasseværelser.
Allerede to år senere ble skolen vedtatt utvidet. Få år senere i 1913 ble Sofienberg skole utvidet og fikk til sammen 35 klasserom, og i 1914 ble det vedtatt å utvide Tøyen skole.

Året etter ble det vedtatt å utvide Gamlebyen skole, og en tomt i Arups gate ble ekspropriert. I 1914 stod ny skolebygning ferdig på Bjølsen med 19 nye klasserom, og i samme år stod også ny skolebygning på Vaterland ferdig. Året etter stod Rosenhoff skole ferdig med 40 klasserom, men ble først tatt i bruk som husville-herberge og først i 1919 ble den tatt i bruk som skole.

Hersleb skole 1933 Wilse Teknisk museum.jpg

Hersleb skole i 1933. Foto: Wilse, Teknisk museum. 

Bystyret bevilget allerede i 1913 midler til bygging av ny Hersleb skole. Planen var at elevene fra Vahl skole skulle bruke denne nye skolen og at Vahl skole skulle bli middelskole.

Ila skole.jpg

Til tross for fallende befolkningstall, var en omfattende byggeaktivitet på 1920-tallet. På- og nybygging av Sagene skole, som blant annet omfattet svømmehall, var ferdig i 1926. 

Bassenget i Sagene folkebad. Bildet antagelig tatt når svømmehallen var ferdigstilt i 1926. Oslo byarkiv.jpg

Bassenget ved Sagene folkebad. Bildet antagelig tatt når svømmehallen var ferdigstilt i 1926. Foto: Eyjolfsson, Oslo Byarkiv. 

Møllergata skole ble i 1933 utvidet og modernisert. Også her ble det bygget svømmehall. I 1940 ble også Ruseløkken skole utvidet og modernisert. Arbeidet var tilnærmet ferdig da krigen brøt ut.

Avvikling av middelskolen i 1930 gjorde at den høyere skole fikk et overskudd av klasserom, og i 1929 ble Grønland skole nedlagt som skole og Oslo husmorskole overtok lokalene. I 1932 ble Vaterland skole nedlagt som folkeskole og bygningene overtatt av framhaldsskolen. Skolen ble senere revet i 1969. I 1935-36 ble også Foss og Vestheim nedlagt som folkeskoler og tatt i bruk som framhaldsskoler.

Oslo kommunale husmorskole 1937 Louis Eriksen Oslo Byarkiv.jpg

Oslo kommunale husmorskole 1937. Foto: Louis Eriksen, Oslo Byarkiv.  

Leidulf Mydland

Leidulf Mydland har lang erfaring innen kulturminnevernet. 

Han er Dr. Philos i Kulturvern fra Göteborgs Universitet, og har tidligere jobbet hos Byantikvaren i Oslo og hos NIKU. 

Han jobber nå som fungerende avdelingsleder for samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren. 

;
;