#

Stipendiatordningen

Ved Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt har en stipendiatordning som gir håndverkeren mulighet til fordypning og økt kunnskap i sitt fag, gjennom en praktisk tilnærming. Det utlyses hvert år to stillinger som håndverksstipendiater. Stipendiatet har en varighet på tre år.

Stipendiat i tradisjonelt håndverk

Stipendiatordningen er en praktisk tilnærming til faget, for å gi utøvere av tradisjonelt håndverk mulighet til å bli dyktigere i faget sitt.

Det er et ønske at stipendiaten bygger videre på fagets tradisjoner, og på den måten øker kunnskapen om og i det tradisjonelle håndverket. Stipendiatperioden skal gi både en trygg faglig forankring og en bredere plattform for fremtidig yrkesutøvelse.

Håndverksinstituttet benytter begrepet handlingsbåren kunnskap for å beskrive hvordan håndverkskunnskapen ligger i utøvelsen. Det handler om å beherske avanserte teknikker og metoder, men også om å kunne skape god og funksjonell form. Mange tradisjonelle håndverksprodukter er arbeidet fram og optimalisert over lang tid med tanke på materialbruk, tekniske løsninger, form og funksjon. Det er et mål at stipendiaten med bakgrunn i tradisjonen skal beherske hele prosessen fra formgiving til ferdig produkt.

Nye materialer, moderne produksjonsteknologi, og endringer i samfunnet generelt skaper utfordringer, men også nye muligheter for det tradisjonelle håndverket. Stipendiaten må forholde seg til disse endringene.

I tillegg til oppøving av tekniske ferdigheter og mulighet til økt kunnskap om tradisjonelle og nyere arbeidsmetoder og prosesser, vil det i stipendiatperioden vektlegges fire sentrale kunnskapsområder:

  • Stil og kulturhistorie: Kunnskap om hvordan samfunnsforhold påvirker utforming og utførelse av et produkt er viktig for å kunne tolke og forstå eldre og samtidige håndverksprodukter og sette dem inn i en større sammenheng.
  • Gjenstandsanalyse og dokumentasjon: Eldre håndverksprodukter er viktige kilder til kunnskap om tradisjonell håndverksutøvelse, og bør danne grunnlag for stipendiatens arbeid med form, fremstillingsmetoder og materialbruk.
  • Form: For å skape gode produkter er det viktig å kunne arbeide målrettet med og utvikle et sikkert blikk for form, linjeføring og proporsjoner.
  • Formidling: Det er et ønske at stipendiaten skal kunne fungere som aktiv formidler av håndverkskunnskap, både innad i håndverksmiljøene, og overfor samfunnet generelt. Stipendiaten skal derfor øve seg i presentasjon og formidling, og få trygghet i rollen som instruktør og tradisjonsbærer.

 

Organisering av arbeidet

Stipendiatperioden organiseres som prosjekter der stipendiaten i samråd med den faglige veilederen og Norsk håndverksinstitutt definerer et spesielt tema eller fagområde som stipendiaten arbeider med. Det enkelte prosjekt skal ikke ha varighet utover ett semester, men kan være kortere.

Det skal lages en prosjektplan med en definert problemstilling. Prosjektene skal så langt det er naturlig inneholde elementer av de fire kunnskapsområdene nevnt ovenfor.

Arbeidet i prosjektperioden dokumenteres, og resultatet av arbeidet skal formidles.

I tillegg til prosjektarbeidet vil det bli lagt inn samlinger med tema fra de fire kunnskapsområdene.

Stipendiatperioden munner ut i et større avsluttende arbeid.

 

Utlysning og ansettelse

  • Det utlyses to stillinger som treårige håndverksstipendiater årlig, slik at det til enhver tid er seks stipendiater i arbeid.
  • Søknadsskjema legges ut på www.handverksinstituttet.no i månedsskiftet januar/februar.
  • Oppstart er 1. september samme år.

 

Kontaktinformasjon

Norsk håndverksinstitutt
Maihaugvegen 1
2609 Lillehammer
Tlf +47 906 38 213 

post@handverksinstituttet.no

Norsk håndverksinstitutt

Facebook