Malerarbeider i høyden på Folkemuseet. Foto: CEWG

Vedlikehold i plan- og bygningsloven

Normalt vedlikehold regnes ikke som tiltak ifølge plan- og bygningsloven og krever derfor ikke søknad og tillatelse fra kommunen. Her er en oversikt over hva som regnes som vanlig vedlikehold.

Vedlikehold er definert som arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen, det vil si arbeid som sikrer at bygningen fungerer etter hensikten. Det skilles mellom periodisk og løpende vedlikehold. Jf. Veiledningen til TEK 17 §1-2

Løpende vedlikehold er tiltak for å rette på tilfeldige skader eller mangler. Ikke planlagte utskiftinger av bygningsdeler eller komponenter som følge av hærverk, innbrudd, akutte skader el.lign.

 

Utbedring etter vannskade

  • Demontering av kledning og fuktsperre.
  • Fjerning av isolasjon og uttørking av bygningsdeler.
  • Utbedring av skade.
  • Montering av ny isolasjon, fuktsperre og kledning.

 

Utbedring etter brannskade

  • Demontering av kledning og fuktsperre
  • Fjerning av isolasjon og utlufting av bygningsdeler (utlufting av porøse materialer som
  • mineralull kan ta lang tid)
  • Montering av ny isolasjon, fuktsperre og kledning

 

Periodisk vedlikehold er arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje.

Vindu

Utskifting av ett eller flere vinduer (likt mot likt prinsippet), under forutsetning av at vinduets form og størrelse ikke endres.

 

Sluk

Utskifting av eksisterende sluk og montering av nytt sluk i bygningsdel som ikke utgjør brannteknisk skille.

 

Ventilasjonsanlegg

Utskifting av kanaler, aggregat, lydfelle mv. Likt mot likt prinsippet

 

Yttervegg

Utskifting av kledning til samme type (likt mot likt prinsippet).

 

Infiltrasjonsanlegg

Utbedring av spredegrøfter, utskifting av slamavskiller mv. Likt mot likt prinsippet

 

Utbedring av tak, vegger og etasjeskiller

Bygningsdel, til eksempel vegg, tak eller etasjeskiller som ikke har brannteknisk eller lydteknisk funksjon, strippes ned uten at det gjøres endringer i bærende og/eller stabiliserende deler av konstruksjon, og bygges opp igjen med nye materialer (likt mot likt prinsippet), vil normalt være å anse som vedlikehold.

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/