Malerarbeider i høyden på Folkemuseet. Foto: CEWG

Vedlikehold i plan- og bygningsloven

Normalt vedlikehold regnes ikke som tiltak ifølge plan- og bygningsloven og krever derfor ikke søknad og tillatelse fra kommunen. Her er en oversikt over hva som regnes som vanlig vedlikehold.

Vedlikehold er definert som arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen, det vil si arbeid som sikrer at bygningen fungerer etter hensikten. Det skilles mellom periodisk og løpende vedlikehold. Jf. Veiledningen til TEK 17 §1-2

Løpende vedlikehold er tiltak for å rette på tilfeldige skader eller mangler. Ikke planlagte utskiftinger av bygningsdeler eller komponenter som følge av hærverk, innbrudd, akutte skader el.lign.

 

Utbedring etter vannskade

 • Demontering av kledning og fuktsperre.
 • Fjerning av isolasjon og uttørking av bygningsdeler.
 • Utbedring av skade.
 • Montering av ny isolasjon, fuktsperre og kledning.

 

Utbedring etter brannskade

 • Demontering av kledning og fuktsperre
 • Fjerning av isolasjon og utlufting av bygningsdeler (utlufting av porøse materialer som
 • mineralull kan ta lang tid)
 • Montering av ny isolasjon, fuktsperre og kledning

 

Periodisk vedlikehold er arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje.

 • Vindu: Utskifting av ett eller flere vinduer (likt mot likt prinsippet), under forutsetning av at vinduets form og størrelse ikke endres.
 • Sluk: Utskifting av eksisterende sluk og montering av nytt sluk i bygningsdel som ikke utgjør brannteknisk skille.
 • Ventilasjonsanlegg: Utskifting av kanaler, aggregat, lydfelle mv. Likt mot likt prinsippet
 • Yttervegg: Utskifting av kledning til samme type (likt mot likt prinsippet).
 • Infiltrasjonsanlegg: Utbedring av spredegrøfter, utskifting av slamavskiller mv. Likt mot likt prinsippet
 • Utbedring av tak, vegger og etasjeskiller: Bygningsdel, til eksempel vegg, tak eller etasjeskiller som ikke har brannteknisk eller lydteknisk funksjon, strippes ned uten at det gjøres endringer i bærende og/eller stabiliserende deler av konstruksjon, og bygges opp igjen med nye materialer, vil normalt være å anse som vedlikehold.

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/