Firkant-skifer eller ruteskifer, Røros. Foto: Anne Madsen, TEF

Er det søknadsplikt ved skifte av taktekking?

Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak

Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak. Forutsetningen er at tiltaket ikke fører til endring av bygningens eksteriørmessige karakter. Hvorvidt en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil nødvendigvis innebære en viss grad av skjønn. Er du usikker, skal du kontakte kommunen.

Tiltaket er dessuten unntatt søknadsplikt dersom fasaden føres tilbake til tidligere dokumentert utførelse.

Dersom tiltaket vil få konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen, er det søknadspliktig.

Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900 kan det ha betydning for behandling av søknaden. Kontakt alltid kommunen i slike tilfeller.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig vil tiltakshaver ha ansvar for at fasadeendringen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at fasadeendringen ikke kommer i strid med annet regelverk.

 

Definisjoner

Hva er en tiltakshaver?: Tiltakshaver er en betegnelse på enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som arbeidene utføres på vegne av (byggherre), eller som står for gjennomføringen av et bygge- eller anleggstiltak.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant lovverk

PBL § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

PBL § 23-2.Tiltakshaver

SAK 10 § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

 

;
;