#

Det er normalt sett ikke søknadspliktig å skifte kledning

Skifte av kledning på huset er normalt sett unntatt søknadsplikt, men det finnes flere unntak 

Dersom den nye kledningen på huset ikke fører til endring av bygningens karakter, er den unntatt søknadsplikt. Tiltaket er dessuten unntatt søknadsplikt dersom fasaden føres tilbake til tidligere dokumentert utførelse. Det forutsettes at tiltaket er i samsvar med plan. Er du usikker på om tiltaket endrer byggets karakter eller ikke, må du kontakte kommune.

Hvorvidt en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil nødvendigvis innebære en viss grad av skjønn. Relevante faktorer som spiller inn er bygningens alder, plassering, historikk, omgivelse og hustype. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi, bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret. Derimot vil mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha vesentlig betydning for deres eksteriørkarakter. Det innebærer at det samme tiltaket kan være søknadspliktig og ikke-søknadspliktig avhengig av hvilken type bygning det er snakk om.

Skifte av kledning fra mur til tre og omvendt vil ofte være søknadspliktig. Det samme gjelder bygging av karnapp og utkragede bygningsdeler.

Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900, kan det ha betydning for søknadsbehandlingen Kontakt alltid kommunen i slike tilfeller.

Tiltakshaver har ansvar for at fasadendringen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at fasadeendringen ikke kommer i strid med annet regelverk.

 

Definisjoner

Hva er en tiltakshaver: Tiltakshaver er en betegnelse på enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som arbeidene utføres på vegne av (byggherre), eller som står for gjennomføringen av et bygge- eller anleggstiltak.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant regelverk

PBL § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

PBL § 23-2.Tiltakshaver

SAK 10 § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

;
;