#

Er det søknadspliktig å bygge eller pusse opp bad?

Oppussing eller bygging av bad i en eksisterende blog er normalt ikke et søknadspliktig tiltak, men det finnes unntak

Ved bygging av ny bolig er våtrom søknadspliktig og krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Dersom du bygger våtrom i et nytt tilbygg over 50 m2 er dette også søknadspliktig. Et våtrom er et rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller iblant utsettes for vannsøl, eksempelvis et bad, dusjrom eller vaskerom.

Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende bolig er unntatt krav om søknad og tillatelse. Forutsetningen er at våtrommet er innenfor en branncelle eller bruksenhet.

Du trenger ikke å søke kommunen om å bygge nytt våtrom eller pusse opp våtrom i eksisterende bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder også våtrom i eksisterende tomannsboliger, rekkehus eller leiligheter i blokker, under forutsetning av at brannskiller ikke brytes.

Eier er ansvarlig overfor kommunen for at våtrommet tilfredsstiller de byggtekniske kravene i TEK17.

 

Definisjoner

Bruksenhet: Med bruksenhet menes rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Videre kan en bruksenhet være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel sykehus men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling i sykehus.

Branncelle: Med branncelle menes en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant regelverk

PBL § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

PBL § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

PBL § 23-2.Tiltakshaver

SAK 10 § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse