#

Plan- og bygningsloven

Dokumentasjonskrav, unntak og dispensasjon

Dersom du skal utføre tiltak på en eksisterende bolig så regulerer plan- og bygningsloven hvordan du skal prosjektere og utføre dem. Mange ønsker å gjøre endringer på huset, som å skifte vinduer, isolere eller bygge på. Les mer om hvordan du kan forholde deg til dokumentasjonskrav, unntak og dispensasjoner

Plan- og bygningsloven har to hoveddeler

  • en plandel med bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger
  • og en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider med videre

I denne artikkelen ser vi på deler av regelverket som er knyttet til tekniske krav til tiltak på eksisterende byggverk

Dersom du skal utføre tiltak på en eksisterende bolig så regulerer plan- og bygningsloven hvordan du skal prosjektere og utføre dem. I utgangspunktet gjelder plan- og bygningslovgivningen også for tiltak/endringsarbeider på eksisterende boliger. Imidlertid er det slik at bare relevante krav i regelverket kommer til anvendelse. Kravene skal derfor som regel begrenses til å omfatte de deler av bygningen som tiltaket gjelder.  Det er først ved hovedombygging at slike krav kan gjøres gjeldende for hele byggverket.

Det vil si, at dersom du setter i gang byggetiltak på en del av bygget, så vil det ikke settes krav til de andre delene av bygget. Dersom man gjør en fasadeendring vil det for eksempel ikke medføre at det stilles krav til tilgjengelighet.

Unntak fra tekniske krav

Hovedregelen er at relevante tekniske krav i byggteknisk forskrift også gjelder tiltak på eksisterende bygninger. Men det er ikke alltid kravene lar seg tilpasse eksisterende bygninger på en fornuftig måte. Utfordringene blir som regel større jo eldre bygningene er.

Dersom et tiltak ikke oppfyller kravene i regelverket, kan tiltakshaver søke unntak med hjemmel i pbl. § 31-2 fjerde ledd:

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.

Unntak fra bestemmelsene kan gis helt eller delvis. Tiltakshaver bør imidlertid så langt som mulig finne kompenserende løsninger. Hvis tiltakshaver skal kunne få et slikt unntak må man kunne dokumentere:

  • Det første vilkåret for å få innvilget unntak fra dagen tekniske krav, er at det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten at det vil medføre "uforholdsmessige kostnader" å tilpasse bygningene til kravene. Hva som er uforholdsmessige kostnader må vurderes skjønnsmessig i hvert tilfelle. Det kan ikke stilles så strenge krav til uforholdsmessigheten at fortsatt bruk ikke svarer seg økonomisk. Personlig økonomi er ikke et moment som skal vurderes.
  • Et grunnleggende vilkår for å få unntak er at tiltaket vurderes som forsvarlig. Det må dermed være mulig å endre bruken eller bygge om bygningen så lenge man tilfredsstiller et minimum av vesentlige krav i regelverket. Forhold som da har betydning er: Sikkerhet for personer og dyr ved brann. Sikkerhet ved naturpåkjenninger og sikkerhet mot helseskader.
  • Det tredje vilkåret for unntak er at bruksendringen eller ombyggingen er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk av bygningen i fremtiden

Dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Dispensasjon er ikke det samme som kommunens adgang til å gi unntak fra tekniske krav etter pbl. § 31-2 fjerde ledd. Dispensasjon kan være aktuelt dersom vilkårene for unntak etter pbl. § 31-2 fjerde ledd ikke er til stede.

I en dispensasjonssøknad må det begrunnes at hensynet til det man søker dispensasjon fra, ikke blir "vesentlig tilsidesatt". Fordelene ved en dispensasjon må være større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 Kravene til en søknad om dispensasjon er:

  • En grunngitt søknad
  • Søknaden må nabovarsles særskilt, med unntak dersom man samtidig fremmer byggesøknad eller når søknaden åpenbart ikke berører naboers interesser
  • Regionale og statlige myndigheter skal få uttale seg hvis deres saksområde direkte berøres
  • Det skal legges særlig vekt på eventuelle konsekvenser dispensasjonen kan få for "helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Tekniske krav ved tiltak på verneverdige bygg

Kommunene kan gi unntak fra tekniske krav ved bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Begrunnelsen er at eldre bygninger skal kunne brukes fremfor å forfalle. Mindre bygningstekniske endringer skal kunne tillates slik at gamle bygninger skal kunne brukes. Eksisterende bygninger representerer dessuten store materielle og kulturhistoriske verdier.

Dokumentasjon av kulturelle verdier, fredning/bevaring ol. er ikke vilkår etter pbl. § 31-2 fjerde ledd. Derimot vil slike forhold kunne tillegges vekt i vurderingen av om vilkårene for unntak etter fjerde ledd er oppfylt.

Les på om arbeid på eksisterende bygg på Direktoratet for byggkvalitet

 

Kilder:

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/