#

Montering av ildsted er vanligvis ikke søknadspliktig

Montering, endring eller reparasjon av ildsted er normalt ikke et søknadspliktig tiltak

Montering, endring eller reparasjon av ildsted er ikke et søknadspliktig tiltak. Forutsetningen er at tiltaket gjøres i et eksisterende byggverk og at de gjøres innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Tiltakshaver har ansvar for at arbeidet utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Er du usikker må du kontakte kommunen for mer informasjon og veiledning.

Dersom man monterer et nytt ildsted har man meldeplikt til feiervesenet som er tilsynsmyndighet for skorsteiner og ildsteder.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Det anbefales at huseier får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen og send en kopi til ditt lokale brannvesen.

 

Definisjoner

Bruksenhet: Med bruksenhet menes rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. En bruksenhet kan være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel sykehus men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling i sykehus.

Branncelle: Med branncelle menes en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant lovverk

PBL § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

PBL § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

PBL § 23-2.Tiltakshaver

SAK 10 § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse