Tapet, Ledaal i Stavanger. Foto: CEWG

Oppføring, endring, riving eller annet av ikke-bærende vegg

Oppføring, endring, riving eller annet av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde er unntatt søknadsplikt.

Forutsetningen er at tiltaket ikke medfører vesentlige endringer i planløsningen som er godkjent av kommunen. Brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon med videre må opprettholdes. Man kan for eksempel dele opp et rom eller kontorlandskap i flere mindre rom uten at søknadsplikt inntrer, forutsatt at dette gjøres i samsvar med kravene i gjeldende regelverk.

Er du usikker på om tiltaket medfører en vesentlig endring av planløsningen, må du kontakte kommunen.

Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

 

For fredete bygninger vil det alltid være søknadsplikt i henhold til kulturminneloven.

 

Definisjoner

Branncelle: En avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

Lydområde: En del av bygningen som må beskyttes mot støy fra andre deler av bygningen og fra utendørs kilder. Et lydområde kan være et rom, eller en samling rom i en bygning som brukes til et bestemt formål, f.eks. en boenhet, sykerom på sykehus, gjesterom i overnattingsbygg, undervisningsrom mv.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet

 

Kilder 

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant lovverk

PBL § 20-5

PBL § 23-1

PBL § 23-2

SAK 10 § 4-1