#

Drenering er normalt ikke søknadspliktig

En lokal drenering som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett er unntatt søknadsplikt

En lokal drenering som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett er unntatt søknadsplikt. Det er også reparasjoner på vann- og avløpsanlegg når det forekommer ledningsbrudd.

Dersom man blir pålagt å sanere eller legge om eksisterende stikkledning (stikkledning er en vann- eller kloakkledning som forbinder en bygning med et offentlig eller privat hovedledningsnett) regnes ikke dette som en reparasjon ved rør- og ledningsbrudd. En slik omlegging er derfor ikke direkte unntatt fra søknadsplikt.

Plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger, er søknadspliktig. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig må du kontakte kommunen.

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant regelverk

SAK (10) § 4-1

;
;