Stramme knekker på nedløp. Foto: Christer Stenby

Sink

Sink til bygningsmessig bruk består normalt av 99,9% sink tilsatt noe titan og kobber for å bedre holdbarhet, styrke og evne til bearbeiding. Sink benyttes som kledningsplater, taktekking og beslag i bygg, samt dreneringssystemer og dekorative elementer. 

Sinkplater produseres i Europa. Platene bearbeides normalt av lokale blikkenslagere i forbindelse med det enkelte byggeprosjekt i forkant av montasje. Sinkplaters tykkelse varierer fra 0,5 til 2,0 millimeter, med normaltykkelse rundt 0,8 mm.

Sirkulær økonomi

Dagens produksjon av nye sinkplater inneholder circa 30% resirkulert sink, avhengige av produsent. De gjenværende kjente globale reservene av sink er begrensede, og bruk av sink til bygningsmessige formål bør derfor begrenses. Resirkulert sink bør prioriteres ved bruk.

Ved endt levetid kan 100% av sinkplatene resirkuleres, og det finnes veletablerte returordninger for metaller i dag.

Andre miljøhensyn

Avrenning fra sink påvirker naturen og høye konsentrasjoner er skadelige for vannlevende organismer. Virkningen er svakere for sink enn for kobber, men påvirkes av størrelsen på avrenningsflaten, salt i atmosfæren og andre korrosive klimatiske forhold.

Ren sink brytes relativt raskt ned i saltholdige atmosfærer. Virkningen er minimert i moderne sinklegeringer.

Relativt høye

Produksjon av sinkplater medfører relativt høye utslipp av klimagasser

Ikke fornybar og begrenset

De kjente reservene av sink er begrensede. Det anslås kjente globale reserver på rundt 50 år med dagens uttaksrate.

Gjenbruk, resirkulering og gjenvinning

Sink er 100% resirkulerbart.

Lav risiko

Sink inneholder ingen miljøfarlige kjemikalier, men kan forårsake økotoksikologisk avrenning i bruk og ved deponering.

Flere produsenter av sinkkledninger og -beslag tilbyr EPD. Det er også enkelte EPD tilgjengelig for sinkgalvanisering

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;