Varisjoner i larvikitt. Foto: Tom Andersen

Naturstein

En fasade med naturstein kan bestå av plater, fliser eller blokker. Det er mulig å bruke mange ulike bergarter. Granitt, skifer, kalkstein og marmor er vanlige bergarter brukt i fasade.

Luftede natursteinskledninger henges normalt på en bakenforliggende metallkonstruksjon ved hjelp av dybler og braketter. En steinforblending kan også utføres som en tørrmur av steiner lagt oppå hverandre foran et armeringsnett.

Naturstein utvinnes og bearbeides flere steder i Norge, men norsk stein blir også transportert til utlandet for bearbeiding, som vil ha store konsekvenser for klimagassutslipp.

Klimagassutslipp for selve steinen er knyttet til råvareuttak, bearbeiding og transport. Lite svinn og kort transportavstand gir lavest utslipp. Transportlengde og –type til bearbeidingssted vil ha stor betydning for utslippet, på grunn av materialets høye vekt og ofte store svinn. Utslipp knyttet til produksjon og transport av opphengssystem og innfesting samt fuging vil også påvirke det totale klimagassutslippet til kledningen.

Sirkulær økonomi

Naturstein har meget lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Ved prosjektering av fasader av naturstein bør det tas hensyn til demontering slik at steinen kan brukes flere ganger. Når demontering ikke er mulig er naturstein velegnet som fyllmasse.

Varierende

Utslipp knyttet til innfestingskomponenter og fuging vil påvirke det totale klimagassutslippet fra kledningen. Transport og bearbeiding kan også ha negative effekter

Ikke-fornybar men rikelig

Stein er en ikke-fornybar ressurs som det generelt ikke er knapphet på.

Ombruk og resirkulering

Naturstein har gode gjenbruksegenskaper. Selv etter 100-150 års levetid, kan fasadeplater gjenbrukes som kledning og steinen kan knuses og benyttes som fyllmasse eller tilslag.

Lav risiko

Naturstein inneholder ingen helse- og miljøfarlige stoffer. 

Evt overflatebehandling med kjemikalier må vurderes separat via sikkerhetsdatablad for aktuelle produkter.

Ingen risiko

Det finnes generiske og produktspesifikke EPD for naturstein.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;