#

Kobber

Kobberplater til bruk på tak består normalt av ren kobber, men legeringer brukes i enkelte tilfeller. Normaltykkelsen på kobberplater varierer, men 0,6-0,7 mm er vanlig tykkelse til taktekking.

Ubehandlet kobberbeslag vil gradvis utvikle en grønn patina i ren luft. I forurensede atmosfærer vil beslag bli sort. Patinaen utgjør et beskyttelsessjikt mot videre oksidasjon og påvirker ikke bestandigheten til produktet.

Kobberplater produseres i Europa. Platene bearbeides normalt av lokale blikkenslagere i forbindelse med det enkelte byggeprosjekt i forkant av montasje.

Sirkulær økonomi

De gjenværende kjente globale reservene av kobber er begrensede, og bruk av kobber til bygningsmessige formål bør derfor begrenses. Resirkulert kobber bør prioriteres ved bruk. Ved endt levetid kan 100% av kobberet resirkuleres, og det finnes veletablerte returordninger for metaller i dag.

Andre miljøhensyn

Avrenning fra kobber er økotoksikologisk og høye konsentrasjoner er skadelige for vannlevende organismer. Virkningen er sterkere for kobber enn for sink, og påvirkes av størrelsen på avrenningsflaten, salt i atmosfæren og andre korrosive klimatiske forhold.

Moderate utslipp

Kobberplater har moderate klimagassutslipp

Ikke fornybar og begrenset

De kjente reservene av kobber er begrensede. Det anslås kjente globale reserver på rundt 40 år med dagens uttak.

Ombruk og resirkulering

Kobber kan resirkuleres ved endt levetid.

Høy risiko

Kobber er i seg selv en miljøgift og det kan forekomme giftig avrenning fra platene under bruk og avhending.

Det er enkelte EPD tilgjengelig for kobberprodukter.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;