#

Massivtre

Massivtre er en fellesbetegnelse for kompakte treelementer som bygges opp av bord eller annet konstruksjonsvirke. Elementene bindes normalt sammen ved hjelp av spiker, skruer, lim eller treplugger.  Massivtre kan benyttes i bæresystemer, vegger, dekker og tak.

En av fordelene med massivtre er at elementene kan danne en ferdig overflate slik at behovet for bruk av bygningsplater etc. unngås. 

Dette kan slå positivt ut i klimagassregnskapet. Skog i vekst binder ca. 700 kg CO2 per kubikkmeter i trevirket. Bundet CO2 i massivtre vil være tilsvarende. Det er foreløpig ikke vanlig å regne med bundet CO2 i norske klimagassregnskap for bygg, hovedsakelig fordi virkningen er midlertidig. Når bygget rives og elementene brennes eller råtner frigjøres all bundet CO2. Nyere EPDer godskriver imidlertid denne CO2 bindingen, slik at lagringseffekten må trekkes fra oppgitt utslipp dersom EPD verdiene skal kunne benyttes i klimagassregnskap uten CO2 binding. Massivtreelementer produseres i Norge.

I tillegg er elementer fra Sverige og Tyskland/ Østerrike også vanlige.

Sirkulær økonomi

Massivtre er basert på fornybare ressurser, men det bør stilles krav til at virket skal komme fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Massivtre er egnet til gjenbruk, spesielt ettersom elementene kan bearbeides med enkle verktøy etter demontering. Som avfall går massivtre i hovedsak til energigjenvinning. Bruk av massivtre elementer kan bidra til mindre avfall på byggeplass. I tillegg produseres elementene på fabrikker hvor restvirke samles for lokalt gjenbruk eller energigjenvinning.

Helse og inneklima

Avgasser øker dersom elementene blir fuktige. Massivtre har hygroskopiske egenskaper (kan oppta fuktighet fra omgivelsene) som kan dempe svingninger i relativ fuktighet i rommet, forutsatt av trevirket ikke forsegles med en fukttett overflatebehandling som for eksempel plastmaling.

Lave utslipp

Generelt lave utslipp, men det finnes variasjoner.

Transportutslipp knyttet til elementer fra Europa kan være betydelig. Utslippene avhenger også av hvilket festemiddel som er brukt i produksjonen, lim eller skruer og spiker.

Råmaterialene er fornybare og rikelige. 

Det bør stilles krav til trevirke fra bærekraftig skogdrift, for eksempel FSC eller PEFC

Kan gjenvinnes, ombrukes eller energigjenvinnes

Massivtreelementer kan i prinsippet gjenbrukes. Elementer som avhendes kan energigjenvinnes. Elementer uten fenolbasert lim kan komposteres.

Lav risiko

Det er liten fare for kjemikalier i massivtreelementer. Eventuelle overflatebehandlinger må kontrolleres.

Lav risiko

Lim og overflatebehandling kan forårsake avgasser, nivået øker dersom elementene blir fuktige.

Trevirke som benyttes til massivtre bør være sertifisert. Aktuelle sertifiseringsordninger er FSC og PEFC. Det finnes massivtre med internasjonal miljødeklarasjon EPD.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;