#

Konstruksjonsvirke av tre

Konstruksjonsvirke er en samlebetegnelse for høvlet virke som benyttes til konstruksjoner i bygg. Virket produseres i en rekke standardiserte dimensjoner, og produseres normalt av gran eller furu.

Konstruksjonsvirke benyttes til svært mange formål, fra bjelkelag og bindingsverk til å utgjøre bestanddelene i større elementer som takstoler. Virket benyttes ofte som tilpasningsstykker og spikerslag sammen med andre konstruksjonsmaterialer.

Skog i vekst binder ca. 700 kg CO2 per kubikkmeter i trevirket. Bundet CO2 i konstruksjonsvirke vil være tilsvarende. CO2 bindingen gir en positiv klimaeffekt. Det er foreløpig ikke vanlig å regne med bundet CO2 i norske klimagassregnskap for bygg, hovedsakelig fordi virkningen er midlertidig. Når bygget rives og elementene brennes eller råtner frigjøres all bundet CO2. Nyere EPDer godskriver imidlertid denne CO2 bindingen, slik at lagringseffekten må trekkes fra oppgitt utslipp dersom EPD verdiene skal kunne benyttes i klimagassregnskap uten CO2 binding.

Konstruksjonsvirke produseres i Norge, i stor grad av tømmer fra samme landsdel som utsalgsstedet.

Sirkulær økonomi

Konstruksjonsvirke er basert på fornybare ressurser, og mange produsenter i Norden har kilder for råmaterialet som er fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Konstruksjonsvirke er i prinsippet egnet til gjenbruk, men dette er i liten grad økonomisk forsvarlig og har begrenset miljømessig verdi. Avhendet trevirke går i hovedsak til energigjenvinning. Kapp fra konstruksjonsvirke utgjør ofte en betydelig andel av det totale avfallet fra en byggeplass. Avfallsmengdene kan minimeres ved å bestille pre-kuttede lengder til hovedkonstruksjonene.

Helse og inneklima

Ubehandlet konstruksjonsvirke gir lite avgasser, men furu kan avgi mye formaldehyd når det er nytt. Gran har lavere avgassing.

Lave klimagassutslipp

Konstruksjonsvirke har generelt lave klimagassutslipp, men transportavstand i produksjon og til byggeplass er av stor betydning for det totale utslippet

Fornybare og rikelige

Råmaterialene er fornybare og rikelige. Sertifisert trevirke bør foretrekkes, for eksempel FSC og PEFC.

Ombruk, gjenvinning og resirkulering

Konstruksjonsvirke kan gjenbrukes eller energigjenvinnes.

Lav risiko

Det er ingen fare for kjemikalier i vanlig norsk konstruksjonsvirke. Bruk av kobberimpregnert virke bør minimeres, men inneholder ikke kjemikalier på Prioritetslisten eller i REACH forordningen.

Lav risiko

Ubehandlet konstruksjonsvirke har lave nivåer av avgasser, men furu kan avgi mye formaldehyd når det er nytt. Gran har lavere avgassing.

Trevirke som benyttes bør være sertifisert. Aktuelle sertifiseringsordninger er FSC og PEFC. Det finnes svanemerket konstruksjonsvirke av modifisert tre og en generisk EPD for norsk konstruksjonsvirke. Dette er en gjennomsnitts-EPD hvor flere produsenter går sammen om å deklarere samme type produkt.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;